ارائه برنامه مدیریت راهبردی دفع بهداشتی پسماندهای شهر گرگان با استفاده از روش SWOT

چکیده:
زمینه و هدف
این مطالعه با هدف ارائه برنامه مدیریت راهبردی دفع بهداشتی پسماندهای شهر گرگان به انجام رسید. بدین منظور از روش SWOT برای تدوین راهبردهای مناسب جهت الگوی مناسب مدیریت پسماندهای شهر گرگان بهره گرفته شد.
روش بررسی
پس از بررسی های انجام شده امتیاز ماتریس داخلی53/2 که حاکی از وضعیت خوب مدیریت پسماند نسبت به عوامل داخلی می باشد و امتیاز ماتریس خارجی45/2 که نشان دهنده وضعیت نسبتا ضعیف مدیریت پسماند نسبت به عوامل خارجی می باشد، محاسبه شد. همچنین با توجه به ماتریس راهبردی کمی(QSPM) تعداد 15 استراتژی جهت مدیریت بهینه سیستم پسماند شهر گرگان معرفی و سپس جذابیت و اولویت استراتژی های مدیریت پسماند شهر گرگان برای رسیدن به توسعه پایدار از لحاظ توسعه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مشخص گردید.
یافته ها
در نهایت با استفاده از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک موسوم به SPACE مشخص شد که سازمان در وضعیت تهاجمی و در واقع در بهترین وضعیت ممکن قرار دارد.
نتیجه گیری
بنابراین این سیستم می تواند با استفاده از توانایی ها و نقاط قوت داخلی در جهت بهره برداری از فرصت های خارجی، برطرف کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدهای خارجی اقدام نماید.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1690832 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!