بررسی اثرات تنها و توام تمرین مقاومتی منظم و سولفات منیزیم خوراکی بر آستانه ی درد موش های وابسته به مورفین در سندرم ترک

چکیده:
پیش زمینه و هدف
شواهد زیادی نشان داده اند که تمرینات ورزشی مقاومتی منظم عملکرد و رهایش اپیوئیدها را در سیستم عصبی مرکزی افزایش می دهند. از طرفی مشخص شده است که نیاز بدن به سولفات منیزیم آنتاگونیست گیرنده های ان- متیل دی اسپارتات به عنوان تسکین دهنده درد در ورزش مقاومتی افزایش می یابد. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی اثرات تنها و توام تمرین مقاومتی منظم و سولفات منیزیم خوراکی بر آستانه ی درد موش های وابسته به مورفین در سندرم ترک می باشد.
مواد و روش کار
در این تحقیق تجربی موش های نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 10±200 و تعداد 35 سر که به صورت تصادفی در پنج گروه (معتاد کنترل، معتاد سولفات منیزیم مصرف کرده، معتاد ورزیده سولفات منیزیم مصرف کرده، معتاد ورزیده و کنترل سالم) تقسیم شدند سپس گروه های تیمار توسط سولفات مرفین 4/0 میلی گرم در هر میلی لیتر به مدت 21 روز معتاد شدند و به مدت 9 هفته تحت تمرین ورزش مقاومتی و مصرف سولفات منیزیم (10 گرم به ازای هر لیتر آب آشامیدنی) قرار گرفته اند. تمرین مقاومتی به صورت بالا رفتن از نردبان 24 پله ای با 20 درصد از وزن بدن (چهار ست با 3 تکرار) شروع و به تدریج تا هفته نهم تا 160 درصد وزن بدن افزایش یافت. در پایان هر سه هفته از پروتکل ورزش (هفته سوم، ششم، نهم) آستانه درد قبل از تزریق نالوکسان هیدروکلراید (mg/kg.ip 3) و 5/0، 1، 6 و 24 ساعت پس از تزریق آن با آزمون Tail-flick در حیوانات اندازه گیری شد. تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر (با نرم افزار 20SPSS) جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها
پردردی ناشی از سندرم ترک به طور معنی داری با تمرین مقاومتی منظم و سولفات منیزیم در موش صحرایی وابسته به مورفین کاهش یافت. نتایج ما نشان داد که اثر ورزش نسبت به سولفات منیزیم بر آستانه درد بیشتر است. اثرات هم زمان ورزش مقاومتی منظم و سولفات منیزیم بر آستانه درد حرارتی به طور معنی داری بالاتر از اثر هر یک از آن ها بر آستانه درد در موش های وابسته به مورفین بود (05/0p<).
بحث و نتیجه گیری
نتایج پژوهش ما نشان داد تمرین مقاومتی منظم و مصرف سولفات منیزیم خوراکی در ایجاد خاصیت ضد دردی، در پردردی ناشی از ترک مرفین، نقش دارد؛ بنابراین در صورت تایید با مطالعات بیشتر می تواند برای درمان و یا مدیریت شرایط دردناک مطرح گردند.
زبان:
فارسی
صفحات:
145 -154
لینک کوتاه:
magiran.com/p1691459 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.