اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بر افزایش جرات ورزی در دانشجویان مضطرب

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
یکی از جدی ترین مشکلات نوجوانان و جوانان عدم وجود رفتار جرئت ورزانه است، لازمه داشتن رفتار جرئت مندانه آگاهی داشتن از خود، توانایی ها و ادراک موثر از محیط است. در میان روش آموزش ذهن آگاهی، رایج ترین آن آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روش آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بر افزایش جرئت ورزی در دانشجویان مضطرب بود.
روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری در برگیرنده دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان مینودشت بود. نمونه آماری مشتمل بر 45 نفر بود که ذهن آگاهی پایین، جرئت ورزی پایین و اضراب بالا داشتند. افراد گروه نمونه به تصادف در گروه های آزمایشی، کنترل و پلاسیبو جایگزین شدند. کلیه افراد گروه نمونه آزمون جرئت ورزی گمبریل و ریچی و پرسشنامه اضراب کتل را در مرحله پیش آزمون و پس آزمون، و مقیاس ذهن آگاهی، توجه و هوشیاری (MAAS) را در مرحله پیش آزمون تکمیل کردند.
یافته ها
تحلیل داده ها با استفاده آر روش تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر افزایش جرئت ورزی تاثیر داشته است (001/0P<،064/35F=). بین آموزش ذهن آگاهی و کاهش اضطراب نیز تفاوت معنی دار مشاهده شد (001/0P<،F=6/823.) درنهایت 67 درصد واریانس جرئت ورزی به وسیله MBSR تبیین می شود.
بحث و نتیجه گیری
روش آموزش ذهن آگاهی در افزایش جرئت ورزی و کاهش اضراب به طور معنی داری اثربخش تر از گروه کنترل و پلاسیبو بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
119 -129
لینک کوتاه:
magiran.com/p1691465 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.