بررسی میزان رضایت بیماران مبتلا به بیماری های پریودونتیکس از روش های آموزش در کلینیک دندانپزشکی ارومیه و تعیین میزان تاثیر سن و جنس بر یادگیری آنها

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
مراقبت بهداشت دهانی بخش اساسی از درمان های دندان پزشکی برای بیمارانی است که سابقه بیماری های التهابی دهان و دندان دارند. مهم ترین قدم در ایجاد همکاری بیمار، آموزش روش های رعایت بهداشت دهانی می باشد دراین بین عوامل مختلفی تاثیرگذار هستند ازجمله میزان رضایت بیماران، سن و نیز جنس آن ها. تحقیق حاضر باهدف بررسی میزان رضایت بیماران از روش های آموزشی و نیز تعیین میزان تاثیر سن و جنس این بیماران بر یادگیری آن ها از این آموزش ها صورت می گیرد.
مواد و روش کار
از بیماران مراجعه کننده به کلینیک، از افرادی که علاقه مند به شرکت در مطالعه بودند، آزمون گرفته شد و افرادی که نمره 2 و یا کم تر اخذ نمودند در این مطالعه شرکت داده شدند. بیماران با رده سنی 18 سال به بالا به صورت تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند و در هر گروه 90 نفر حضور داشتند. برای گروه اول آموزش به شکل شفاهی ارائه شد. برای گروه دوم علاوه بر آموزش شفاهی، از نشان دادن روی مدل دندانی نیز استفاده شد. برای گروه سوم پس از انجام دادن مراحل آموزش شفاهی و نشان دادن مراحل بهداشت دهانی روی مدل دندانی یک آزمون بهداشت دهانی مطابق چک لیست (ضمیمه الف) گرفته شده و اشکالات بیمار اصلاح و سپس مجددا توسط چک لیست ارزیابی و نتایج ثبت گردید. برای گروه چهارم علاوه بر روش های مذکور در گروه های قبلی در داخل دهان خود بیمار نیز آموزش صورت گرفت سپس مانند گروه سوم مطابق چک لیست آزمون بهداشت دهانی گرفته شد و اشکالات بیمار اصلاح و مجددا توسط چک لیست ارزیابی و نتایج ثبت گردید. از تمامی گروه ها بلافاصله بعد از آموزش، آزمون گرفته شد و این آزمون شش ماه بعد تکرار شد و داده ها ثبت شد. در ضمن گروه های چهارگانه سالومون جهت حذف اثر هاثورن نیز در این مطالعه صورت گرفت.
یافته ها
با توجه به تحقیق انجام شده، عوامل بی شماری می توانند بر جریان یادگیری و روش های کسب تجربیات و مهارت های تازه تاثیر داشته باشند. در تعیین بهترین گروه، سن، جنس و میزان یادگیری فرد نیز دخیل است. طبق این پژوهش تفاوت معنی دار آماری بین یادگیری خانم ها و آقایان وجود ندارد. همچنین ضریب همبستگی نمرات و سن نشان می دهد با افزایش سن یادگیری بهتر می شود. در مورد رضایت بیماران از آموزش های ارائه شده نیز می توان به این مورداشاره کرد که با بهتر شدن نوع آموزش رضایت بیماران افزایش یافته است.
بحث و نتیجه گیری
با بهتر شدن نحوه آموزش میزان رضایت بیماران بیشتر می شود و در پایان به این نتیجه می رسیم که بین میزان یادگیری با روش هایی که در آن ها از آموزش عملی استفاده می شود ارتباط معنی دار وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
101 -111
لینک کوتاه:
magiran.com/p1691467 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!