تاثیر گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری در کاهش افسردگی مادران دارای کودکان مبتلا به اختلالات روانی

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
با توجه به شیوع روزافزون اختلالات افسردگی هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری در کاهش افسردگی مادران دارای کودکان مبتلا به اختلالات رشدی و اختلالات رفتاری مخرب می باشد.
مواد و روش کار
طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی بود و جامعه موردمطالعه آن تمام مادران افسرده که دارای کودکان مبتلا به اختلالات روانی مراجعه کننده به مراکز خصوصی بهزیستی شهر همدان در سال 1393 بودند که برای این منظور 18 مادر (9 نفر در گروه آزمایش و 9 نفر در گروه گواه)، بر اساس ملاک های ورود و به صورت در دسترس انتخاب شدند. به منظور مقایسه اثربخشی رویکرد، گروه آزمایش 12 جلسه 90 دقیقه ای مداخله مهارت های شناختی-رفتاری دریافت کردند درحالی که گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. شرکت کنندگان با استفاده از ابزار افسردگی بک (2000)، در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون ارزیابی شدند و نتایج با استفاده از آزمون t و تحلیلی کوواریانس تحلیل شد.
یافته ها
نتایج حاصل از تفسیر جداول نشان می دهد که بین گروه آزمایش و گواه پس از اجرای مداخله در آزمون افسردگی تفاوت معنی داری وجود داشت (001/0P<).
بحث و نتیجه گیری
این مطالعه نشان داد که استفاده از گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری در کاهش افسردگی مادران دارای کودکان مبتلا به اختلالات روانی موثر است و بر این اساس می توان گفت، در حوزه درمان و زمینه کار با افراد افسرده شناخت درمانی گروهی با توجه به ماهیت آن، بسیار کارا و نویدبخش به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1691469 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.