بررسی اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن و زیرالنون بر شاخصه های بافت شناسی رحم در موش سوری

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
رحم به عنوان عضو اصلی دستگاه تولیدمثل بطور ویژه ای در معرض آسیب توسط ترکیبات محیطی و شبه هورمونی می باشد. مواجهه با ترکیبات آسیب رسان شبه استروژنی در طی دوره های بحرانی از تکوین بویژه در دوره نوزادی می تواند اثرات زیان آوری را بر تولیدمثل و باروری در مراحل بعدی زندگی داشته باشند. . در این تحقیق، اثرات تیمار نوزادی استروژن قارچی زیرالنون و داروی آنتی استروژن تاموکسیفن بر برخی شاخصه های بافت شناسی رحم در موش سوری ماده بررسی گردید..
روش بررسی
28 نوزاد موش سوری ماده از نژاد BALB/c به 4 گروه (7n=) شامل سه گروه تیماری و یک گروه کنترل تقسیم شدند. گروه های تیماری شامل گروه تیمار با تاموکسیفن (μg/kg/day400)، گروه تیمار با زیرالنون (mg/kg/day2) و گروه تیمار با تاموکسیفن + زیرالنون بودند. نوزادان گروه کنترل بدون تیمار بودند. تیمار ها به صورت روزانه از روز 1 تا 5 پس از تولد و به صورت تزریق زیر جلدی صورت گرفت. سپس در حدود 70 روز پس از تولد و در مرحله دی استروس موشها عمیقا بیهوش شده و رحم موشها از بدن خارج گردید. بدنبال رنگ آمیزی، نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی گذاره مورد بررسی بافتی قرار گرفتند.
یافته ها
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در بین گروه های تیماری، وزن بدن در گروه تاموکسیفن بطور معنی داری (05/0P˂) در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته است. وزن رحم در گروه زیرالنون (05/0P˂) و گروه تاموکسیفن+زیرالنون (01/0> P) بطور معنی داری افزایش یافت. ضخامت آندومتر در گروه تیمار با تاموکسیفن بطور معنی داری (05/0P˂) افزایش یافت و در گروه تیمار با زیرالنون بطور معنی داری (05/0P˂) کاهش یافت. همینطور ضخامت میومتر در گروه تیمار با زیرالنون به طور معنی داری (05/0P˂) در مقایسه با گروه کنترل کاهش پیدا کرد. مطالعات میکروسکوپ الکترونی نشان داد که تعداد سلول های ساختار اپی تلیوم مجرای رحم گروه تیمار با تاموکسیفن در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته است.
نتیجه گیری نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که تجویز نوزادی ترکیبات تاموکسیفن و زیرالنون منجر به بروز آسیب های بافتی در ساختار رحم می گردد. زیرالنون احتمالا بدلیل ماهیت استروژنیک، موجب بروز اختلالات ساختاری بویژه در میومتر رحم موش های نوزاد تیمار شده با این سم قارچی می شود. از طرف دیگر، تاموکسیفن نیز مثل یک آگونیست گیرنده های استروژنی موجب افزایش ضخامت اندومتر و تغییرات در رحم می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1149 تا 1163
لینک کوتاه:
magiran.com/p1691847 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!