مقایسه روش های سرولوژیک تشخیص بروسلوز در گاومیش

چکیده:
بروسلوز بیماری مسری و مشترک بین انسان و دام است که توسط باکتری های جنس بروسلا ایجاد می-شود. این بیماری در گاومیش عمدتا توسط بروسلا ابورتوس و بروسلا ملی تنسیس ایجاد می شود و سبب خسارت های اقتصادی مانند سقط، کاهش تولید شیر و کاهش باروری در حیوانات می شود. در این تحقیق، با مراجعه تدریجی به کشتارگاه اهواز طی سال های 1394-1393 نمونه ی سرم 320 راس گاومیش کشتار شده در کشتارگاه اهواز جمع آوری گردید. حضور آنتی بادی های ضد بروسلا در نمونه های سرمی جمع آوری شده به وسیله دو کیت الیزای تجاری ( IDEXX و ID vet) و روش های رایت و رزبنگال مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل با استفاده از آزمون کوکران و مک نمار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که شیوع سرمی بروسلوز در روش رایت 56/1 درصد است. تفاوت معنی-داری بین کیت الیزای IDEXX (001/0>P) و ID vet (01/0>P) با روش رزبنگال و رایت وجود داشت، اما دو کیت الیزا تفاوتی نداشتند (05/0
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1691912 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
علمی-پژوهشی

فصلنامه دامپزشکی ایران

Iranian Veterinary Journal

فصلنامه دامپزشکی
ISSN: 1735-6873
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر منصور میاحی
سردبیر:
دکتر محمد راضی جلالی
تلفن نشریه: ۰۶۱-۳۳۳۳۶۳۱۲