بررسی میزان رضایت و نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش محور دانشگاه اصفهان از تحصیل به شیوه مذکور

چکیده:
هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی میزان رضایت و نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش محور از تحصیل به شیوه مذکور در دانشگاه اصفهان بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش محور ترم سه دانشگاه اصفهان (112 نفر) در سال تحصیلی 90-91 بودند. نمونه آماری برابر با حجم جامعه انتخاب شد لذا تعداد 112 پرسشنامه اجرا شد که در نهایت 86 پرسشنامه بازگشت شد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. روایی صوری پرسشنامه پس از اجرای مقدماتی ورفع اشکال توسط پنج نفر از اساتید دانشگاه اصفهان مورد تایید قرار گرفت . پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.92 محاسبه شد که نشان دهنده پایایی ابزار است . برای تحلیل اطلاعات از آزمون های آماری در سطوح توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج نشان داد؛ دانشجویان آموزش محور نسبت به آینده شغلی (2.19=X) و تحصیلی (2.34=X) خود رضایت ندارند ودارای نگرانی نسبت به آینده شغلی و تحصیلی خود می باشند که در این میان دید جامعه علمی (2.51=X)نسبت به این شیوه نیز مثبت نمی باشد. به علاوه نتایج نشان داد که دانشجویان آموزش محور به طور کلی به این شیوه علاقه دارند (3.37=X)، لذا لازم است زمینه رفع نگرانی دانشجویان را از طریق دستورالعمل های مرتبط با آینده شغلی و تحصیلی این دسته از دانشجویان فراهم کرد. همچنین دانشجویان از ارائه درس سمینار به جای پایان نامه (3.60=X) راضی می باشند. ارزیابی شرکت کنندگان نشان داد که عمده دانشجویان آموزش محور کسانی بودند که از رتبه کمتری در آزمون متمرکز کارشناسی ارشد برخوردار بودند به عبارت دیگر علت ورود آنها به این شیوه تحصیل با هدف اصلی ایجاد دوره، هماهنگی ندارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1692824 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.