آینده جایگاه های شغلی رشته فناوری اطلاعات سلامت و صلاحیت حرفه ای شاغلان

پیام:
چکیده:
مقدمه
استفاده بهینه از فناوری اطلاعات در حوزه سلامت، ضرورت توجه به تربیت نیروی انسانی مناسب را می طلبد. هدف این پژوهش تعیین جایگاه های شغلی آینده و صلاحیت حرفه ای شاغلان رشته فناوری اطلاعات سلامت برای تصدی آنها بود.
روش ها
این مطالعه کمی-کیفی در سال 1395 انجام گردید. با مرور غیرسیستماتیک، مقالات 10 سال اخیر با کلید واژه های مناسب در پایگاه های داده ای و سایت های معتبر جستجو شد. جایگاه های شغلی استخراج و در پانل متخصصان متشکل از 25 نفر از اعضای هیات بورد و هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور و با تکنیک دلفی به بحث گذاشته شد. جایگاه های شغلی که به اجماع دست یافت، تایید، شرح شغل و صلاحیت های حرفه ای آن شناسایی و تدوین گردید. برای تعیین فاصله موجود مطالعه توصیفی–مقطعی و کاربردی بر روی کلیه (38 نفر) شاغلان بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد. پرسشنامه ی محقق ساخته بر اساس صلاحیت های حرفه ای مستخرج از پانل تهیه شد و پس از بررسی روایی توزیع گردید. پایایی آن با آلفای کرونباخ 91/0 مورد تایید قرار گرفت. داده ها با آمار توصیفی به صورت فراوانی و درصد ارائه گردید.
نتایج
جایگاه های شغلی آینده، مدیریت اطلاعات سلامت، بیمه و حسابداری، فناوری اطلاعات، برنامه های کاربردی کامپیوتر و مدیریت داده ها بدست آمد. صلاحیت های حرفه ای آمار و اپیدمیولوژی، طبقه بندی بیماری ها، ذخیره و بازیابی اطلاعات، مدیریت داده های سلامت، ملاحظات قانونی و امنیت اطلاعات، فناوری اطلاعات، مفاهیم مهندسی نرم افزار تعیین شد. موثرترین صلاحیت، آشنایی با روش های ذخیره و بازیابی بود. توانمندی شاغلان برای آمار و اپیدمیولوژی در سطح متوسط قرار داشت.
نتیجه گیری
جایگاه های شغلی جدید فناوری اطلاعات سلامت مرتب در حال معرفی و عرضه هستند. بازنگری های مداوم و توجه به افزایش بیش تر دروس مربوط به بیمه و حسابداری، ذخیره و بازیابی داده ها و آمار و اپیدمیولوژی در برنامه ریزی دروس ضروری است.
زبان:
فارسی
صفحات:
77 -88
لینک کوتاه:
magiran.com/p1693526 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.