ارزشیابی گروه های آموزشی بیمارستان آموزشی شهید بهشتی کاشان

پیام:
چکیده:
مقدمه
بهبود کیفیت آموزش پزشکی از مسائل اصلی نظام آموزش پزشکی کشور است. یکی از استراتژی ها برای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی ارزیابی وضعیت موجود و شناسایی نقاط ضعف است. هدف از مطالعه حاضر ارزشیابی گروه های آموزشی بر اساس استانداردهای آموزش بالینی در راستای طرح تحول آموزش و بسته اعتباربخشی، در بیمارستان آموزشی شهید بهشتی کاشان بود.
روش ها
این مطالعه مقطعی در بیمارستان آموزشی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 95 بر روی 210 کارآموز و کارورز انجام گرفت. نمونه گیری به روش سرشماری و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر استانداردهای آموزش بالینی تدوین شده توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. نظرات کارآموزان و کارورزان در مورد انطباق برنامه های آموزشی راند، گراند راند وگزارش صبحگاهی گروه های آموزشی کودکان، داخلی، جراحی عمومی، قلب، عفونی، مغز و اعصاب و جراحی اختصاصی با استانداردهای آموزش بالینی بررسی شد.
نتایج
بیش ترین میزان مطلوبیت راند از دیدگاه کارآموزان مربوط به گروه عفونی(3/77 %) و قلب (7/66%) و از دیدگاه کارورزان گروه عفونی (60%) و مغز و اعصاب (40%) بود. بیش ترین میزان مطلوبیت گراند راند با توجه به دیدگاه کارآموزان و کارورزان مربوط به گروه عفونی (به ترتیب 7/86 % و 80%) بود. هم چنین بیش ترین میزان مطلوبیت گزارش صبحگاهی با توجه به دیدگاه کارآموزان وکارورزان مربوط به گروه عفونی (به ترتیب 7/46 % و80%) بود.
نتیجه گیری
با توجه به وضعیت نیمه مطلوب برنامه های آموزشی اکثر گروه ها باید با برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه آموزش بالینی، اعضای هیات علمی را با موضوعات جدید آموزش پزشکی و استانداردهای آموزش بالینی آشنا نموده وآنها را به رعایت این استانداردها ترغیب نمود. هم چنین گروه ها باید با رفع نقاط ضعف برای رسیدن به وضعیت مطلوب تلاش کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1693529 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.