تجارب دانشجویان پزشکی از آزمون الکترونیک پیش کارورزی در دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و کاشان در سال 1395

پیام:
چکیده:
مقدمه
در هر تغییری در سیستم ارزیابی نظرات دانشجویان به عنوان یکی از ذی نفعان اصلی بسیار مهم است. این نظرات برنامه ریزان را در جهت رفع مشکلات و نقاط ضعف راهنمایی نموده و آنها را به سمت اقدام اصلاحی هدایت می کند. این مطالعه به منظور بررسی تجارب دانشجویان پزشکی از شرکت در آزمون الکترونیک پیش کارورزی در دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کاشان در سال 1395 انجام شد.
روش ها
این مطالعه به روش کیفی و از نوع تحلیل محتوا با رویکرد هدایت شده بود. مشارکت کنندگان شامل 17 نفر از دانشجویان پزشکی شرکت کننده در اولین آزمون الکترونیک پیش کارورزی بودند. نمونه گیری به صورت مبتنی بر هدف بود. روش جمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه های نیمه ساختارمند انفرادی انجام شد. مصاحبه ها با اجازه مشارکت کنندگان ضبط شد و سپس بر روی کاغذ پیاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار (MAXQDA-10) انجام شد.
نتایج
بعد از تجزیه و تحلیل داده ها، سه طبقه اصلی« نقاط قوت آزمون»، «نقاط ضعف آزمون» و « راه کارها و پیشنهادات» به دست آمد.
نتیجه گیری
مطالعه حاضر منجر به استخراج تجربیات دانشجویان به عنوان یکی از ذی نفعان اصلی در سیستم ارزیابی گردید. نتایج این مطالعه حاکی از رضایت دانشجویان از شرکت در آزمون الکترونیک پیش کارورزی بود و آنها پیشنهاد برگزاری سایر آزمون ها به این روش را داشتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -31
لینک کوتاه:
magiran.com/p1693531 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.