بررسی همبستگی حمایت اجتماعی و مدیریت پرفشاری خون در زنان یائسه مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان فرشچیان همدان

پیام:
چکیده:
مقدمه
حمایت اجتماعی و خودمدیریتی از عوامل تاثیرگذار درکنترل و پیشگیری از عوارض بیماری های مزمن از جمله فشار خون می باشد. لذا مطالعه ای با هدف تعیین همبستگی بین حمایت اجتماعی و مدیریت پرفشاری خون در زنان یائسه مبتلا به پرفشاری خون انجام شد.
روش کار
در این مطالعه توصیفی- مقطعی 200 نفر از زنان یائسه مبتلا به پرفشاری خون که به بیمارستان فرشچیان همدان مراجعه نمودند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه حمایت اجتماعی وایکس و پرسشنامه محقق ساخته مدیریت پرفشاری خون جمع آوری گردید. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS/20 و بکارگیری آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن، تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
در این مطالعه 13 درصد زنان مورد پژوهش از حمایت اجتماعی ضعیف، 5/49 درصد از حمایت اجتماعی متوسط و 5/37 درصد از حمایت اجتماعی خوب برخوردار بودند. ارتباط معناداری بین حمایت اجتماعی و مولفه های مدیریت فشارخون( رفتارهای خود تنظیمی، خود پایشی، واکنش به بیماری، خودمراقبتی و پایبندی به رژیم دارویی) دیده شد(P<./.5).
نتیجه گیری
نتایج این تحقیق نشان داد حمایت اجتماعی با مدیریت فشارخون رابطه معنا دار دارد با توجه به نقش مهم زنان در حفظ سلامت سایر اعضای خانواده، حمایت آنان می تواند منجر به بهبود وضعیت سلامتی آنها از جمله کنترل پرفشاری خون گردد. لذا توصیه می شود جهت انجام مداخلات برنامه ریزی شده برای ارتقاء سطح رفتارهای خودمدیریتی و ارزش نهادن به حمایت اجتماعی در خانواده و جامعه، گام برداشته شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
75 -83
لینک کوتاه:
magiran.com/p1693950 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.