بررسی وضعیت مسئولیت پذیری اجتماعی پرستاران و ارتباط آن با برخی مشخصات جمعیت شناختی

پیام:
چکیده:
مقدمه
مسئولیت پذیری اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که علاوه بر تامین منافع خود، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد. مشخصات جمعیت شناختی بر مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیر گذار می باشد. هدف این مطالعه تعیین وضعیت مسئولیت پذیری اجتماعی پرستاران و ارتباط آن با برخی مشخصات جمعیت شناختی است.
روش کار
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی است که در سال 1394 اجرا گردید. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه بندی نسبتی انجام گرفت و 148 پرستار مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه دو قسمتی شامل پرسشنامه جمعیت شناختی و مسئولیت پذیری اجتماعی بود. در این مطالعه روایی و پایایی پرسشنامه تایید شد و پایایی 86/0 محاسبه گردید.تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار Spss ویرایش 16 انجام شد. ملاحظات اخلاق در پژوهش لحاظ گردید.
یافته ها
بر اساس یافته ها 6/72% از پرستاران دارای مسئولیت پذیری کلی در سطح بالا بودند. میانگین مسئولیت پذیری کلی(4/0 ± 7/3) بود. بین مسئولیت پذیری اجتماعی پرستاران با سن و وضعیت تاهل ارتباط معنی دار وجود داشت (p<0.05). بین جنس و سطح تحصیلات با مسئولیت پذیری اجتماعی پرستاران ارتباط آماری معنی داری یافت نشد.
نتیجه نهایی: از آنجا در این مطالعه ارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماعی و برخی مشخصات نشان داده شد، لذا لازم است که سازمان های پرستاری مشخصات جمعیت شناختی را جهت گزینش پرستاران برای انجام مسئولیت های خطیر مراکز آموزشی درمانی لحاظ نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1693954 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!