تخمین حالت دریا با استفاده از رادار با قدرت تفکیک بالا

پیام:
چکیده:
برای رادارهای دریایی، مفهوم حالت یا فورس دریا مهم میباشد. در این مقاله در ابتدا معادله موج دریا و شکل حرکتی آن تعیین شده و سپس با استفاده از نرم افزار Feko شکلهای حاصل از موج دریا بازسازی شده است. در گام بعدی اقدام به محاسبه RCS حاصل از برخورد امواج رادار با قدرت تفکیک بالای معین، به سطح دریا کرده تا زمینه بهدست آوردن سیگنال برگشتی از امواج دریا در ورودی آناتن مهیا شود. زاس از مشخص شدن سیگنال های برگشتی در حوزه زمان و دریافت این سیگنال ها توسط سیستم گیرنده رادار، ممانهای اول تا چهارم آنها محاسبه می شود. سپس اقدام به تشکیل فضای ویژگی کرده و با استفاده از آن موج دریا در چهار حالت مختلف دسته بندی میشود. در نهایات نیاز باا اضافه کردن نویز به سیگنال های برگشتی از دریا دقت روش زیشنهادی اندازهگیری شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1695253 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!