بررسی عادت های مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1394

چکیده:
زمینه و هدف
مطالعه فرایندی است که در نتیجه آن اطلاعات به ذهن وارد می شود. فراگیری مهارت های مطالعاتی توسط دانشجویان می تواند باعث موفقیت تحصیلی هر چه بیشتر آنها گردد. مطالعه حاضر به منظور بررسی روش های مطالعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1394 طراحی گردید.
مواد و روش ها
در یک مطالعه مقطعی، 508 نفر از دانشجویان به شیوه طبقه ای تصادفی انتخاب شدند و برای بررسی عادت های مطالعه از پرسشنامه Palsane & Shrama Study Habit Inventory; PSSHI)) استفاده شد. هر دانشجو پرسشنامه را به طور خودگزارشی تکمیل کرد. سپس اطلاعات وارد نرم افزارSPSS شد و با استفاده از آزمون های آماری نظیر آزمون مجذور کای و آزمون دقیق فیشر، تجزیه تحلیل گردید. سطح معنی داری در آزمون ها 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته ها
حداقل و حداکثر نمره عادت های مطالعه به ترتیب 23 و 78 بود. وضعیت عادات مطالعه در نمونه های تحت بررسی نشان داد که 24 نفر (7/4 درصد) دارای وضعیت نامطلوب، 416 نفر (9/81 درصد) وضعیت نسبتا مطلوب و 68 نفر (4/13 درصد) وضعیت مطلوب دارند. حیطه توانایی خواندن با متغیر متوسط ساعات خواب در شبانه روز رابطه معکوس و معنی داری (040/0P=) داشت، درحالی که متغیر سن با حیطه انگیزش یادگیری رابطه مستقیم و معنی داری (004/0P=) نشان داد.
نتیجه گیری
وضعیت عادت های مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در حد متوسط ارزیابی گردید. در این رابطه، توجه به بهبود و ارتقاء وضعیت مطالعه در بین دانشجویان ضروری به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحات:
155 -168
لینک کوتاه:
magiran.com/p1697464 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.