اثربخشی راهبردهای فراشناختی بر علایم بیش فعالی و نقص توجه و پیشرفت تحصیلی

پیام:
چکیده:
مقدمه
اختلال بیش فعالی ، و نقص توجه یک بیماری عصبی رفتاری است که با بیقراری بیش از حد، بی توجهی حواس پرتی وتکانشگری مشخص می شود .این اختلال می تواند در عملکرد تحصیلی کودک و ایجاد یا حفظ تعاملات اجتماعی آنها مشکل ایجاد کند.هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی راهبردهای فراشناختی بر علایم بیش فعالی و نقص توجه و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مبتلا به اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه درشهر یزد بود.
روش
این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی (طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل ) بود.که بر روی 48 دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی اجرا شد. شرکت کنندگان به صورت نمونه گیری خوشه ایانتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش(بیش فعال و گروه نقص توجه) و گواه جایگزین شدند. پرسشنامه ی تشخیص نشانه های اختلال نقص توجه و بیش فعالی ، مصاحبه بالینی و کارنامه علمی دانش آموزان در مراحل پیش آزمون، و پس آزمون به کار گرفته شد. دانش آموزان گروه آزمایش در 8 جلسه آموزش راهبردهای فراشناختی شرکت کردند.افراد گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند.داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شد.
یافته ها
نتایج با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه کاهش معنی داری در علایم بیش فعالی و نقص توجه و افزایش معناداری در پیشرفت تحصیلی کسب کرده است (0/05P<).
نتیجه گیری
آموزش راهبردهای فراشناختی می تواند به طور معنادار علایم بیش فعالی و نقص توجه را کاهش داده و موجب افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 تا 58
لینک کوتاه:
magiran.com/p1697714 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!