ویژگی های روان سنجی مقیاس اضطراب وجودی در سالمندان

چکیده:
مقدمه
اضطراب وجودی، از جمله مهمترین هیجانات است که نقشی تعیین کننده در دوره های مختلف رشد و از همه مهمتر دوران بزرگسالی و سالمندی دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی اضطراب وجودی (EAQ) برای جمعیت سالمند و سالخورده بود.
روش
این مطالعه، یک مطالعه روانشناختی بود که بر روی 161 سالمند در شهر شیراز انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های اضطراب وجودی تیلیش، اضطراب وجودی گود و گود و مقیاس معنویت آرونسون بود که پس از ترجمه پرسشنامه اضطراب وجودی تیلیش، روایی همگرا-واگرا و تحلیل عامل تاییدی و پایایی همسانی درونی به دست آمد. از نمونه گیری در دسترس برای جمع اوری داده ها استفاده شد و داده ها با نرم افزار اس پی اس اس ورژن 22 و اموس (AMOS) تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
تحلیل عامل تاییدی سه فاکتور پوچی، بی معنایی، گناه، محکومیت و سرنوشت، مرگ را تایید کرد. شاخص های نیکویی برازش رضایت بخش بود (پس از اعمال شاخص های اصلاح). همچنین برای بررسی روایی همگرا-واگرا، پرسشنامه ی اضطراب وجودی تیلیخ با مقیاس اضطراب وجودی گود و گود و پرسشنامه ی معنویت ارونسون و همکاران رابطه معنادار داشت. علاوه بر ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از خرده مقیاس ها و عوامل مرگ، سرنوشت، بی معنایی، پوچی و احساس گناه، محکومیت نیز به ترتیب 0/51، 0/41و 0/51بود.
نتیجه گیری
این تحقیق شواهد اولیه ی مطلوبی را درباره ی ویژگی های روانسنجی نسخه ی فارسی EAQ برای جمعیت سالمند و سالخورده ی ایرانی فراهم کرد. از این پرسشنامه می توان جهت جمع آوری اطلاعات در پژوهش ها و همچنین سنجش اضطراب مرگ در روان درمانی ها استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1698850 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.