آسیب شناسی ادغام سیستم آموزش پزشکی با ستاد عالی در یک سازمان بهداشتی درمانی؛ یک تحقیق کیفی

پیام:
چکیده:
مقدمه
ادغام یکی از انواع تغییرات ساختاری است که با هدف تمرکز تصمیم گیری، صرفه جویی در منابع و افزایش بهره وری انجام می شود. آسیب شناسی بعنوان مقدمه تحول و بازسازی سازمان، فرآیندی نظام مند ازجمع آوری داده ها برای حل مشکلات، چالش ها و محدودیت های آن است. این تحقیق با هدف ارزیابی نتایج ادغام مجموعه آموزش پزشکی با ستاد نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی در یک سازمان بهداشتی درمانی انجام شد.
مواد و روش ها
این پژوهش کیفی در یک سازمان بهداشتی و درمانی انجام گرفته است. نمونه ها شامل 18 نفر از مدیران عالی و ارشد سازمان بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. داده های مصاحبه های نیمه ساختاریافته با روش تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم افزار آماری MAXQDA10 آنالیز گردید. اعتبار آنالیز با ارزیابی بیرونی، ارزیابی مصاحبه گران و ارزیابی مشارکت کنندگان در سطح 85 درصد و پایایی آنالیز با روش کدگذاری مجدد در سطح 90 درصد تایید شد.
یافته ها
ادغام در چهار زمینه تمرکز، ماموریت، هماهنگی و اثربخشی دارای نقاط قوت و ضعف مختلفی بود. ادغام باعث کوچک شدن ساختار اداری و افزایش کارآیی شد، ولی نتوانست اثربخشی زیادی را کسب نماید. همچنین تداخل ستاد و صف باعث تضعیف آموزش پزشکی گردید به طوری که 67 درصد مدیران با این ادامه ادغام مخالف بودند.
نتیجه گیری
آسیب شناسی وضع موجود و تعیین هدف قبل از انجام ادغام ضروری بنظر می رسد.کسب نظرات مدیران بخش های مختلف سازمان به تحقق اهداف ادغام کمک خواهد کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
133 -142
لینک کوتاه:
magiran.com/p1698899 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!