نقش ویژگی های شخصیتی، نگرش مذهبی و منبع کنترل فردی در کیفیت روابط زناشویی بازنشستگان

چکیده:
پدیده بازنشستگی مانند سایر تجربیات انتقالی بر رضایت زناشویی افراد تاثیر می گذارد و می تواند باعث ایجاد تنش، اختلاف و نارضایتی در اواخر بزرگسالی گردد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ویژگی های شخصیتی، نگرش مذهبی و منبع کنترل فردی در پیش بینی کیفیت روابط زناشویی بازنشستگان انجام شد.
روش
روش پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بازنشستگان شهر نهاوند است که براساس پیشینه پژوهش های قبلی تعداد 200 نفر از آنها از طریق نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو، مقیاس نگرش مذهبی خدایاری فرد و همکاران، مقیاس منبع کنترل راتر و پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک- راست بود. نتایج از طریق روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
نتایج نشان داد که از بین ویژگی های شخصیتی، روان رنجوری با وضعیت ناسازگار زناشویی همبستگی مثبت، و برون گرایی، گشودگی به تجربه، توافق پذیری و با وجدان بودن با وضعیت زناشویی همبستگی منفی دارد. همچنین بین نگرش مذهبی افراد با وضعیت زناشویی آن ها رابطه منفی معناداری بدست آمد که نشان می دهد افراد با نگرش مذهبی بالاتر مشکلات زناشویی کمتری را احساس می کنند و میان منبع کنترل با وضعیت زناشویی رابطه معناداری وجود نداشت. همچنین براساس تحلیل نتایج، روان رنجوری، برون گرایی، توافق پذیری و نگرش مذهبی توانستند به طور معنادار 42 درصد از واریانس متغیر وابسته یعنی وضعیت زناشویی را پیش بینی نمایند.
نتیجه گیری
براساس یافته های پژوهش می توان گفت، وضعیت زناشویی افراد به ویژه در دوره بازنشستگی متاثر از صفات شخصیتی و نگرش مذهبی افراد است.
زبان:
فارسی
صفحات:
205 -215
لینک کوتاه:
magiran.com/p1699039 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!