بررسی تنوع ژنتیکی ماهی سنگ لیس Garra persica (Berg، 1914) در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های ماهی سنگ لیس در دو رودخانه بشار و کبگیان استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از شش جایگاه ریزماهواره انجام گرفت. در این پژوهش از 56 قطعه ماهی سنگ لیس استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصله، متوسط شاخص Fst، 024/0 به دست آمد که نشان از تمایز ژنتیکی پایین بین جمعیت های مورد بررسی می باشد. تعداد الل مشاهده شده در محدوده 25- 7 و هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار به ترتیب در محدوده 000/1- 000/0 (میانگین 595/0) و 946/0- 767/0 (میانگین 855/0) به دست آمد که بیانگر این مطلب می باشد که جمعیت های مورد بررسی از غنای اللی و تنوع ژنتیکی درون جمعیتی قابل ملاحظه ای برخوردار می باشند، درحالی که آنالیز واریانس مولکولی تنوع ژنتیکی پایینی را بین جمعیت ها نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1699082 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!