بررسی شیوع آلودگی سالمونلا اینترتیدیس و سالمونلا تیفی موریوم در گوشت های عرضه شده در شهرکرد سال 1393

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سالمونلا در انسان بیماری های مختلف مانند تب روده، حصبه و شبه حصبه، عفونت خون و مسمومیت های غذایی را ایجاد می کند. گوشت و شیرخام از مهم ترین منابع آلودگی انسان به سالمونلا می باشند. از این رو در این تحقیق به بررسی آلودگی سالمونلا تیفی موریوم و سالمونلا اینترتیدیس گوشت های قرمز و سفید خام در سطح شهرستان شهرکرد پرداخته شد.
روش بررسی
در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تعداد 360 نمونه شامل 98 نمونه گوشت گاو، 36 نمونه گوشت شتر، 75 نمونه گوشت گوسفند، 62 نمونه گوشت بز و 89 نمونه گوشت مرغ، از مراکز عرضه شهرستان شهرکرد جمع آوری و از نظر آلودگی به سالمونلا به روش کشت، آزمون های بیوشیمیایی و آزمون PCR مورد آزمایش قرار گرفتند. در ادامه سالمونلا تیفی موریوم و سالمونلا اینترتیدیس جدا شده از نظر ژن های حدت invA، rfbj، fliC، fljB، spV، sefA مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها
در این تحقیق در مجموع 54 نمونه از 360 نمونه به گونه های سالمونلا آلوده بودند. بیشترین آلودگی در گوشت مرغ (64/31%) در نمونه گوشت گاو (26/13%)، گوشت بز (06/8%)، گوشت گوسفند (8%) و گوشت شتر (5/5%) مشاهده شد. از مجموع 54 جدایه سالمونلا، 24 ایزوله آلوده به سالمونلا تیفی موریوم و 20 ایزوله آلوده به سالمونلا اینترتیدیس و 10 ایزوله مربوط به سایر سروتیپ های سالمونلا بود. بررسی ژن های حدت ایزوله ها نشان داد تمام آن ها حامل ژن های مورد بررسی بودند.
نتیجه گیری
نتایج حاصله بیانگر این است که درصد قابل توجهی از نمونه های گوشت های قرمز و سفید دارای آلودگی سالمونلایی هستند. از این رو لازم است با کنترل های بهداشتی و نظارت دقیق در کشتارگاه ها از میزان آلودگی گوشت کاسته شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
88 -97
لینک کوتاه:
magiran.com/p1699415 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!