بررسی ارتباط کمردرد مکانیکی با پروناسیون بیش از حد پا در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

چکیده:
مقدمه
بر اساس فرضیه زنجیره حرکتی دکتر یاندا، عملکرد نامناسب و تغییر شکل یک سگمان حرکتی می تواند سایر سگمان های حرکتی بدن رامتاثر سازد. لذا هدف از پژوهش پیش رو، بررسی ارتباط بین کمردرد و کف پای صاف در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) است .
روش کار
در این پژوهش مقطعی 242 نفر در دو گروه مبتلا به کمردرد و سالم مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه علاوه بر اطلاعات دموگرافیک ، شدت و سابقه کمردرد ،انعطاف پذیری تنه ، وجود صافی کف پا و دامنه حرکتی دورسی فلکسون مچ پا مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته های حاصل از ارزیابی ها ، با استفاده از آزمون تی مستقل( Independent sample T- Test) و آزمون آماری کای مربع ( Chi-Square ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
نتایج این پژوهش ارتباط معناداری را بین پروناسیون بیش از حد پا و بروز کمردرد نشان داد (001/ 0= p). هم چنین بین شدت کمردرد و صافی کف پا (001/ 0= p) و نیز بین سابقه ابتلا به کمر درد و صافی کف پا ارتباط معناداری مشاهده شد(001/ 0= p ).علاوه بر این ، بر اساس آزمون آماری کای مربع ، رابطه معناداری بین صافی کف پا و دامنه حرکتی دورسی فلکسیون مچ پا دیده شد(014 /0 = p).
نتیجه گیری
یافته های این مطالعه موید وجود ارتباط معناداری بین بروز ، شدت و سابقه کمردرد در مبتلایان به صافی کف پا است.علاوه بر این در مبتلایان به صافی کف پا دامنه حرکتی دورسی فلکسیون مچ پا کاهش یافته بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1699507 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.