اثر عصاره هیدرو الکلی پوست انار و ویتامین E بر تقویت سیستم آنتی اکسیدانی رت های تحت تنش اکسیداتیو ورزش در مانده ساز

چکیده:
مقدمه
فعالیت شدید بدنی منجر به افزایش رادیکالهای آزاد حاوی اکسیژن شده و در مجموع ممکن است ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن را تضعیف کند که این موضوع با ورزش منظم و مصرف آنتی اکسیدانها از طریق افزایش دفاع آنتی اکسیدانی قابل بهبود است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی پوست انار بر کاهش اثرات تنش اکسیداتیو ناشی از فعالیت شدید بدنی بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه تعداد 32 سر رت( موش صحرایی) نر نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه هشت تایی تقسیم شدند: 1) CON[1] ،2)PPHE200[2](دریافت کننده mg/kg 200 عصاره هیدروالکلی پوست انار)،3)PPHE250 (دریافت کننده mg/kg 250 عصاره هیدروالکلی پوست انار) و 4) [3]Vit E (دریافت کننده mg/kg 5 ویتامین E). رت ها به مدت 8 هفته به طور منظم روزانه یک ساعت ورزش داده شدندو در آخرین جلسه تمرین، تحت استرس ورزش درمانده ساز قرار گرفتند.در آخرین جلسه تمرین حیوانات بلافاصله توسط دوز بالایی از کتامین و زایلان بیهوش و خونگیری از سیاهرگ باب انجام شد. فعالیت آنزیمهای،گلوتاتیون پراکسیداز،کاتالاز ،سطوح گلوتاتیون احیاء و پراکسیداسیون لیپیدی[4] در نمونه سرم تهیه شده از خون تعیین گردید.
یافته ها
فعالیت آنزیمهای گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز سرم در گرو ه های دریافت کننده PPHE250(24/0±57/3)،CAT(88/2±63/105) GPX ،(45/0±38/4) CAT (91/5±61/97) PPHE200 GPX و Vit E (59/0±6/3) CAT (36/8±01/110)GPX در مقایسه با گروه CON (27/0±85/2)CAT (49/4±72/76)GPXافزایش معنی داری داشت(05/0p<).سطوح گلوتاتیون احیاء سرم در گروه های دریافت کننده PPHE250، (72/3±54/93PPHE200 ( (98/6±39/89) و Vit E (76/4±86/107)در مقایسه با گروه CON (35/1±26/75)افزایش معنی داری داشت(05/0p<). سطوح مالونیل دی آلدهاید سرم گروه های دریافت کنندهPPHE200 (15/0±62/3)PPHE250، (51/0±35/3)و Vit E (25/0±26/3)در مقایسه با گروه con (56/0±88/5)کاهش معنی داری داشت(05/0p<).
بحث و نتیجه گیری
نتایج این تحقیق نشان داد مصرف عصاره هیدروالکلی پوست انار و ویتامین E موجب بهبود وضعیت سیستم آنتی اکسیدانی بدن و کاهش اثرات تنش اکسیداتیو ناشی از فعالیت شدید بدنی می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
34 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1699509 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.