مقایسه اثر لاروکشی عصاره متانولی بخش های هوایی گیاه خرزهره(Nerium oleander L) و بنگ دانه (Hyoscyamus niger L) بر روی لارو پشه کولکس

چکیده:
مقدمه و هدف
کولکس پشه غالب در بسیاری از کشورهای گرمسیری است که باعث تب فیلاریایی می شود. یکی از ساده ترین روش ها برای پیشگیری از این بیماری از بین بردن ناقل آن است. بدین منظور این مطالعه با هدف مقایسه اثر لاروکشی عصاره بخش های هوایی گیاه بنگ دانه و خرزهره بر لارو این حشره انجام گردید.
مواد و روش ها
پس از جمع آوری و خشک شدن بخش های هوایی این دو گیاه، با استفاده از حلال متانول و دستگاه روتاری عصاره آن استخراج گردید. لارو پشه های کولکس از گودال های آب راکد اطراف بیرجند (ایران)، جمع آوری و پس از شناسایی در پلیت حاوی غلظت مشخصی از عصاره خرزهره و یا بنگ دانه به طور جداگانه قرار گرفت و مقدار مرگ و میر ثبت شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
عصاره الکلی بخش های هوایی گیاه بنگ دانه و خرزهره هر دو اثر مثبتی در از بین بردن لاروهای پشه کولکس داشتند و قوی ترین عصاره پس از 72 ساعت برای از بین بردن لارو پشه های کولکس، عصاره گل گیاه بنگ دانه بود ( ppm46/0 LC50=) و ضعیف ترین عصاره، عصاره ساقه گیاه بنگ دانه بود ( ppm57/37 LC50=).
نتیجه گیری
با توجه به اینکه عصاره گل گیاه بنگ دانه در مدت زمان 72 ساعت نسبت به سایر عصاره ها قدرت لاروکشی بیشتری داشت پیشنهاد می شود که می توان از عصاره گل گیاه بنگ دانه به عنوان یک سم ارگانیک برای از بین بردن لارو پشه های کولکس استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1699510 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.