وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری سل در ده سال اخیر در شهرستان جهرم (1384-1393)

چکیده:
مقدمه
سل یک بیماری عفونی مزمن و مسری است که از نظر بار جهانی بیماری ها در رده هفتم بوده و پیش بینی می شود تا سال 2020 همچنان در این رده باقی بماند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی جمعیت شناختی بیماری سل در شهرستان جهرم انجام گردید.
روش کار
در این مطالعه توصیفی – تحلیلی که طی سال های 1384تا 1393 انجام شد پرونده کلیه بیماران مبتلا به سل بررسی شد. داده ها از طریق نرم افزار spss با روش آمار توصیفی و آزمون های کای اسکوور و تی مستقل در سطح معنی داری p<.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
از 114 بیمار ثبت شده 5/67 درصد بیماران مرد، 3/69 درصد دارای سل ریوی و1/6 درصد آلوده به HIV بودند . همچنین 6/31 درصد بیماران افغانی و 64 درصد شهری بودند. بیشترین فراوانی بیماری سل در گروه زیر 40 سال (7/44 درصد ) بود. اختلاف معنی داری در نوع سل بر حسب جنس، ملیت ، محل سکونت و شغل مشاهده نگردید (p˃.05) ولی این اختلاف بر حسب سابقه تماس با موارد مسلول معنی دار بود (p<.05) همچنین اختلاف معنی داری بین میانگین سن ابتلا به سل ریوی و خارج ریوی مشاهده نشد(P<=.652 ) . حال آنکه اختلاف بین نتیجه درمان کلیه موارد سل و اجرای DOTS معنی دار بود.(P<.001).
نتیجه گیری
با توجه به سن پایین افراد مبتلا در مطالعه حاضر به نظر می رسد که برای رسیدن به اهداف تعیین شده و موفقیت بیشتر در مبارزه با بیماری باید توجه بیشتری به موانع اجرای برنامه های کنترلی و درمانی سل شده و اقدامات بیماریابی آموزش این گروه های جمعیتی در اولویت برنامه های مرکز بهداشت شهرستان جهرم قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
16 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1699511 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.