ارزیابی مقاومت کارباپنمازی در سودوموناس آئروژینوزا و باکتری های خانواده انتروباکتریاسه جدا شده از نمونه های بالینی با استفاده از روش های فنوتیپی در سال 93-94

چکیده:
مقدمه
کارباپنم ها داروهایی با طیف اثر گسترده هستند اما مقاومت روزافزون نسبت به کارباپنم ها مشکلاتی را به وجود آورده است. سودوموناس آئروژینوزا یک پاتوژن بیمارستانی مهم تلقی می شود ، اما مقاومت به ایمی پنم که در خط دوم درمان عفونت های چند مقاومتی سودوموناس آئروژینوزا قرار گرفته، در حال افزایش است. اهمیت خانواده انتروباکتریاسه در کثرت مبتلایان می باشد و به طوری که 30% تا 40% سپتسمی ها و70% عفونت های ادراری به باکتری های این خانواده مبتلا هستند و کارباپنم ها آخرین سد عفونت های وخیم با این پاتوژن ها می باشند.
روش کار
در این مطالعه 196 نمونه بالینی شامل باکتری های خانواده انتروباکتریاسه و سودوموناس آئروژینوزا از مراجعه کنندگان به بیمارستان های شهر تهران جمع آوری شد و با روش های تشخیصی فنوتیپی و بیوشیمیایی مورد تایید قرار گرفتند و حساسیت آنتی بیوتیکی ای تمامی باکتری ها به روش دیسک دیفیوژن مطابق با استاندارد CLSI بررسی و گزارش گردید.
یافته ها
از مجموع 196 باکتری جمع آوری شده، میزان مقاومت به مروپنم 39.79% و ایمی پنم 45.91% بود و 30.10% هم به مروپنم و ایمی پنم مقاومت نشان دادند به طوری که میزان درصد مقاومت به تفکیک باکتری ها بدین صورت بود، سودوموناس آئروژینوزا میزان مقاومت به مروپنم 39.62% و ایمی پنم 43.39%، در خانواده انتروباکتریاسه میزان مقاومت به مروپنم و ایمی پنم به تفکیک بدین صورت بود، سالمونلا میزان مقاومت به مروپنم 0% و ایمی پنم 50%، سیتروباکترکوسری میزان مقاومت به مروپنم 0% و ایمی پنم 50%، سیتروباکترفروندی میزان مقاومت به مروپنم 28.57% و ایمی پنم 28.57%، اشریشیاکلی میزان مقاومت به مروپنم 39.70% و ایمی پنم 47.05%، کلیبسیلا اوکسی توکا میزان مقاومت به مروپنم 46.6% و ایمی پنم 40% و کلیبسیلا پنومونیه میزان مقاومت به مروپنم 34.14% و ایمی پنم 53.65% بود.
نتیجه گیری
مقاومت به آنتی بیوتیک های مروپنم و ایمی پنم در درمان سودوموناس آئروژینوزا و خانواده انتروباکتریاسه در کشور ما در حال گسترش است از این رو بایستی در مصرف این آنتی بیوتیک ها به طرز صحیح و معقول عمل شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
8 -15
لینک کوتاه:
magiran.com/p1699512 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.