بررسی ارتباط بیان ژن P16 با سرطان پستان به دو روش هیستوشیمی و ایمونوهیستوشیمی

چکیده:
سابقه و هدف
بررسی بیان ژن P16 که یک مهار کننده تومور است، از نظر بالینی و آسیب شناسی در سرطان پستان اهمیت دارد. هدف از این مطالعه، تعیین میزان بیان ژن P16 با شاخص های بافتی و پاتولوژی با دو روش هیستوشیمی و ایمونوهیستوشیمی می باشد.
مواد و روش ها
این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی تعداد 100 نمونه سرطانی پستان که به بیمارستان امداد شهید بهشتی شهر سبزوار مراجعه کرده بودند، انجام شد. بعد از ثابت کردن نمونه ها در فرمالین، پاساژ بافتی، مقطع گیری و رنگ آمیزی انجام شد. تشخیص آسیب شناسی توسط دو پاتولوژیست انجام گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS16 با آزمون کای دو تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
از تعداد 100 نمونه مورد مطالعه، تعداد 82 نمونه بدخیمی (82 درصد) با بیان بالای ژن P16همراه بود. 18 مورد (18 درصد) از نمونه های بدخیمی فاقد بیان ژن P16 بود. در نمونه های غیرسرطانی (نمونه های سالم) بیان بالای ژنP16 مشاهده نشد. بین بیان بالای ژن P16 با گرید بالایی تومور ارتباط معنی داری وجود داشت (001/0< P) هم چنین بین مرحله ی (Stage) تومور و بیان ژن P16 ارتباط معنی داری وجود داشت (46/0< P).
استنتاج: در مطالعه حاضر، بیان ژن P16 در بیمارانی که در گرید بالای بافتی قرار داشتند، بیش تر مشاهده شده است، بنابراین بیان بالای ژنP16 را در نمونه های سرطانی می توان نشانه ای از پیش آگهی بد قلمداد نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
181 -186
لینک کوتاه:
magiran.com/p1699552 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.