تاثیر متغیرهای آبکاری پالسی بر ریزساختار و خواص پوشش نانوکامپوزیتی Cu-TiO2

پیام:
چکیده:
در تحقیق حاضر، پوشش کامپوزیتی Cu-TiO2 به روش آبکاری پالسی با استفاده از محلول سولفات مس حاوی نانوذرات TiO2 با اندازه میانگین nm 20 به مدت 60 دقیقه در دمای اتاق روی زیرلایه فولادی ایجاد شد و تاثیر پارامترهای فرکانس و چگالی جریان متوسط بر ریزساختار و مقدار ذرات TiO2 موجود در پوشش با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز EDS مورد بررسی قرار گرفت. اندازه دانه های کریستالی به کمک آنالیز پراش اشعه ایکس(XRD) و رابطه شرر محاسبه شد. میکروسختی پوشش ها با استفاده از دستگاه میکروسختی سنج ویکرز اندازه گیری شد. مقاومت به خوردگی پوشش ها نیز به روش پلاریزاسیون پتانسیواستاتیک تعیین شد. شرایط بهینه از نقطه نظر مقدار ذرات هم رسوب شده در پوشش و میکروسختی تعیین شد. نتایج نشان داد که پوشش کامپوزیتی Cu-TiO2 تولید شده در فرکانس Hz 20 و چگالی جریان متوسط A/dm22 به عنوان پوشش تولید شده در شرایط بهینه، دارای wt.%9/1 نانوذرات TiO2، اندازه دانه کریستالی nm27، میکروسختیHV180 و نرخ خوردگی mpy 56/ 0بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1700091 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!