تاثیر سیستم های کشت نواری کلزای بهاره و شبدر در بهبود کنترل طبیعی (.Plutella xylostella (L

چکیده:
شب پره پشت الماسی، (.Plutella xylostella (L آفت مهم کلزا در ایران است. در این تحقیق، تاثیر چهار تیمار شامل کشت نواری دو، چهار و شش ردیف کلزا (Ca) در تناوب با دو ردیف شبدر (Cl) (2Ca: 2Cl، 4Ca: 2Cl، and 6Ca: 2Cl) و تک کشتی کلزا در تراکم P. xylostella، تنوع گون ه ای شکارگرهای آن، درصد تخ م ها، لاروها و شفیره های پارازیته شده و عملکرد محصول در شرایط مزرعه واقع در منطقه اردبیل در طول دو سال 1394 و 1395 مطالعه شد. تراکم تخم ها، لاروها و شفیره های شب پره در تک کشتی کلزا به طور معنی داری بیشتر از هر سه سیستم کشت نواری بود. شاخص تنوع شانون (H) برای ترکیب گون ه ای شکارگرهای شب پره در هر سه تیمار کشت نواری به طور معنی داری بیشتر از تک کشتی کلزا بود. مقدار شاخص شباهت تنوع گونه ای موریسیتا -هورن (CMH) برای ترکیب گونه ای شکارگرهای شب پره بین نظام تک کشتی کلزا با هر یک از تیمارهای کشت نواری (898/0≤ CMH) کمتر از مقدار این شاخص بین سه تیمار کشت نواری (957/0≤ CMH) بود. درصد تخم ها، لاروها و شفیره های پارازیته شده در هر سه سیستم کشت نواری به طور معنی داری بیشتر از تک کشتی کلزا بود. علاوه بر آن، درصد تخم ها و لاروهای پارازیته شده در 2Ca: 2Cl به طور معنی داری بیشتر از 6Ca: 2Cl بود. همچنین، درصد کاهش وزن خشک دانه ها به ازای یک گیاه کلزا در 2Ca: 2Cl و 4Ca: 2Cl به طور مع نی داری کمتر از سایر تیمارهای مورد مطالعه بود. این نتایج نشان می دهند که کشت نواری 2Ca: 2Cl و 4Ca: 2Cl می تواند در مدیریت تلفیقی P. xylostellaدر مزارع کلزا مفید باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p1700674 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!