رابطه سواد سلامتی با سلامت عمومی در بیماران مبتلا به سرطان خون قبل از عمل پیوند مغز استخوان

پیام:
چکیده:
مقدمه

سواد سلامتی یکی از مهمترین عواملی است که نقش بسزایی در سلامت افراد دارد. این در حالی است که تحقیقات پیشین نشان داده است که سرطان خون میزان سلامت عمومی را در افراد کاهش می دهد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سواد سلامتی با سلامت عمومی در بیماران مبتلا به سرطان خون قبل از عمل پیوند مغز استخوان می باشد.

روش

روش پژوهش توصیفی و همبستگی می باشد. نمونه پژوهش حاضر شامل 100 بیمار مبتلا به سرطان خون بستری در بیمارستان شریعتی تهران در سال 1394بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. آنها به 2 پرسشنامه مقیاس سواد سلامتی(HELIA) و سلامت عمومی Goldenberg پاسخ دادند. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون نشان داد رابطه معنادار مثبتی بین سلامت عمومی و سواد سلامتی در بیماران مبتلا به سرطان خون وجود داشت (0/01=sig). همچنین براساس نتایج رگرسیون، سواد سلامتی می تواند سلامت عمومی در این بیماران را پیش بینی کند (0/001=sig).

نتیجه گیری

نتایج بر رابطه بین سواد سلامتی و سلامت عمومی در بیماران مبتلا به سرطان خون تاکید دارند. از این رو، پیشنهاد می گردد توسط روانشناسان در برنامه های پیشگیرانه (اولیه و ثانویه) در جهت افزایش سلامت بیماران مد نظر قرار بگیرند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -7
لینک کوتاه:
magiran.com/p1701213 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.