فاکتورهای موثر بر افسردگی مرگ در مددجویان مبتلا به سرطان

پیام:
چکیده:
مقدمه

زندگی با یک عامل تنش زای جدی مانند سرطان، به عنوان یک الگوی شناخته شده فعال مرتبط با مرگ و مردن شناخته شده است. این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع افسردگی مرگ و عوامل مرتبط با آن در مددجویان مبتلا به سرطان اجرا شد.

روش

در این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی که در سال 1394 (مهر تا اسفند) انجام شد، 500 مددجو با تشخیص سرطان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. داده ها به کمک فرم مشخصات فردی و مقیاس افسردگی مرگ جمع آوری شدند. رگرسیون خطی تک و چند متغیره با استفاده از نرم افزار 22 SPSS جهت بررسی ارتباط عوامل بالقوه با افسردگی مرگ در بیماران سرطانی استفاده شدند.

یافته ها

با توجه به نتایج مطالعه حاضر مشخص شد سن مردان (50/57-46/62:95 CI ؛16/15± 48/59) بیش از سن زنان (48/20-44/56 :95 CI؛ 14/24± 46/38) می باشد. میانگین نمره افسردگی مرگ در بین بیماران، بالاتر از چارک سوم بود. آنالیز رگرسیون خطی چند متغیره نشان داد که نمرات میزان درآمد (β=0/24، P<0/001)، عدم سابقه مصرف مواد مخدر (0/13=β =0/002، P) و مرحله سرطان (β=0/12 ،P= 0/005) پیش بینی کننده های مستقلی برای افسردگی مرگ در بیماران سرطانی بودند.

نتیجه گیری

با توجه به فراوانی بالای افسردگی در بیماران تحت مطالعه، اهمیت توجه و تمرکز بیشتر بر ارزیابی ها و مداخلات روان شناختی در این دسته از بیماران به ویژه در مرحله ی فعال بیماری و دوره های شیمی درمانی پررنگ تر می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
8 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p1701215 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.