شیوع اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان شهر کرمانشاه

پیام:
چکیده:
مقدمه

سرطان یکی از بیماری های شایع در دنیا می باشد. یکی از مولفه های روانشناختی مهم در این بیماران اضطراب مرگ می باشد که با توجه به نقش این مولفه ی روانشناختی در بیماران مبتلا به سرطان، این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان شهر کرمانشاه در سال 1394 انجام گرفت.

روش

در این مطالعه ی توصیفی-مقطعی که بر روی 101 بیمار مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بخش آنکولوژی بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه انجام شد نمونه گیری به صورت تصادفی ساده صورت گرفت از پرسشنامه ی اضطراب مرگ تمپلر که روایی و پایایی آن تایید شده است، استفاده شد و در نهایت داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی با نرم افزار SPSS نسخه ی 22 تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که 64.35 درصد از بیماران زن و 88.11 درصد بیماران نفر افراد متاهل بودند. میانگین نمره کسب شده بیماران از اضطراب مرگ 3.58±9.71 بود. 81.18 درصد بیماران مورد مطالعه اضطراب مرگ بالایی داشتند. در نهایت نتایج نشان داد که در این مطالعه بین اضطراب مرگ با برخی از مشخصات دموگرافیک رابطه ی معناداری وجود داشت.

نتیجه گیری

نتایج مطالعه حاکی از اضطراب مرگ بالا در اکثریت بیماران مبتلا به سرطان بود که با توجه به میزان اضطراب مرگ بالا در این بیماران و اثرات روانشناختی آن، انجام مداخلات و مشاوره های روانشناختی به منظور کاهش اضطراب مرگ توسط روانشناس در بخش های آنکولوژی امری ضروری به نظر می رسد.

زبان:
فارسی
صفحات:
24 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p1701220 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.