موقعیت یابی ایمونوهیستوشیمی گرلین در بافت بیضه بز

چکیده:
هدف از این مطالعه موقعیت یابی ایمونوهیستوشیمی گرلین در بافت بیضه بز نر بود. گرلین، پپتید 28 اسید آمینه ای آسیله شده، به عنوان لیگاند اندوژنوسی برای گیرنده ترشحی هورمون رشد شناسایی شده بود. اخیرا نقش گرلین در تولیدمثل گزارش شده است. در این تحقیق موقعیت یابی ایمونوهیستوشیمی گرلین در بافت های بیضه بز نر، با استفاده از آنتی بادی مونوکلونال موشی ضد گرلین به عنوان آنتی بادی اولیه و آنتی بادی پلی کلونال الاغی ضد ایمونوگلوبین (G (HRP به عنوان آنتی بادی ثانویه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های بافتی از سه بز نر (2-1 ساله) جمع آوری شد و برای آزمایش IHC در فرمالین 10 درصد نگهداری شد. سپس بلوک های پارافینی و مقاطع بافتی برای آزمایش IHC تهیه شد. واکنش ایمنی در اسپرماتوژنز، سلول های لایدیگ و سرتولی مشاهده شد. عقیده بر این است که محل بیان گرلین در مراحل اسپرماتوژنز، سلول های لایدیگ و سرتولی ممکن است نقش آن را در تنظیم موضعی نشان دهد. این تحقیق یکی از اولین تحقیقاتی است که شواهد مولکولی را برای وجود گرلین در بافت بیضه ای بز نر سالم فراهم کرده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
185 -193
لینک کوتاه:
magiran.com/p1701968 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.