تبیین نقش مشارکت مردمی در تحقق امنیت پایدار: مطالعه موردی مناطق مرزی استان کردستان

چکیده:
در بین مسائل مختلف، امنیت جایگاه ویژه ای در آرامش و افزایش کیفیت زندگی آدمی دارد. انسان در طول تاریخ همیشه سعی کرده که این نیاز اساسی خود را تامین کند. چراکه نحوه پاسخگویی به این نیاز تاثیر مستقیم در ارضای نیازهای دیگر او دارد و این خود ضرورت بحث و پژوهش در مورد امنیت را پررنگ تر می کند. تحقیق حاضر باهدف بررسی نقش مشارکت مردم در تحقق امنیت پایدار در مناطق مرزی استان کردستان است. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و جهت جمع آوری داده ها از دو شیوه کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه محقق ساخته) بهره گرفته شده است. جامعه آماری 4 شهرستان مرزی استان کردستان (مریوان، سقز، بانه، سروآباد) و حجم نمونه 100 پرسشنامه است که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. مولفه های موردبررسی شامل مشارکت مردم، مسئولیت پذیری، اعتماد، قانون گرایی است که در 22 گویه مورد تحلیل قرارگرفته است. ابزار تجزیه تحلیل داده ها برای بررسی میزان تاثیرگذاری هر یک از مولفه ها در تامین امنیت از مدل سازی معادلات ساختاری (LISREL) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مولفه اعتماد به عنوان تاثیرگذارترین عمل در تحقق امنیت منطقه هست؛ و هرچقدر میزان مشارکت مردمی با نهادهای امنیتی بیشتر باشد منطقه دارای امنیت بیشتری خواهد بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1702107 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.