بررسی اثر پیرسازی محلول سیلان و مدت زمان قرار گیری نمونه فلزی در محلول بر خواص ضد خوردگی پوشش سیلان سل ژل اعمال شده بر فولاد زنگ نزن L304

پیام:
چکیده:
یکی از روش های بهبود رفتار حفاظتی پوشش های سیلان سل ژل، بهینه سازی شرایط اعمال و پارامترهای مربوط به محلول سیلان می باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر پیرسازی محلول سیلان و مدت زمان قرارگیری نمونه فلزی در محلول سیلان بر خواص ضد خوردگی یک پوشش هیبریدی زیست سازگار اعمال شده بر روی فولاد زنگ نزن L304 می باشد. نتایج آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی بوضوح نشان داد که خاصیت سدکنندگی و حفاظتی پوشش های سیلان متاثر از تغییرات دو پارامتر مذکور می باشند. به منظور ریخت شناسی سطح، بررسی توپوگرافی و زبری پوشش های هیبریدی از روش میکروسکوپ نیروی اتمی استفاده گردید. هم چنین یکنواختی سطح پوشش با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی مشاهده شد. نتایج حاصل از آنالیزهای سطح و الکتروشیمیایی نشان داد که محافظ ترین پوشش پس از قراردادن نمونه فلزی در محلول سیلان پیرسازی نشده به مدت 10 ثانیه حاصل می گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
931
لینک کوتاه:
magiran.com/p1703220 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!