چالش های هم گرایی منطقه ای در خلیج فارس

پیام:
چکیده:
منطقه ژئواستراتژیک و ژئواکونومیکی خلیج فارس نیز امروزه با تهدیدات و چالش های فرامرزی زیادی روبرو است که مبارزه با این تهدیدات همکاری مشترک کشورهای منطقه را طلب میکند. با توجه به پیوستگی فرهنگی و اجتماعی کشورهای واقع در این خطه جغرافیایی و وسعت دامنه این چالش ها و ساختاری بودن بعضی از چالش های مزبور میتوان گفت بدون همکاری سازنده و تلاش مشترک همه کشورهای که در این منطقه واقع هستند، نمیتوان انتظار هیچ گونه دست آوردی را در مبارزه علیه تهدیدهای موجود و یا در عرصه پیشرفت های اقتصادی داشت اما باید توجه داشت که ایجاد سازوکاری برای همکاری های فوق الذکر کار ساده و آسانی نبوده و با چالش های مواجه است. مطالعه چالش های مزبور و اینکه چگونه میتوان آنها را رفع کرده و زمینه های همکاری میان کشورهای منطقه را فراهم کرد. مسال های است که مقاله حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی به آن میپردازد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
95
لینک کوتاه:
magiran.com/p1703657 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!