بررسی سن، رشد و نسبت جنسی لای ماهی (Linnaeus، 1758) Tinca tinca در تالاب انزلی

چکیده:
در این مطالعه سن، رشد و نسبت جنسی لای ماهی (Tinca tinca) در تالاب انزلی مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور تعداد 188 نمونه لای ماهی به مدت 8 ماه از آبان 1392 تا خرداد 1393 توسط تور گوشگیر ثابت و تله مخروطی با اندازه چشمه های مختلف صید گردید. دامنه سنی ماهیان بین +0 تا +6 بود. نسبت بین نر به ماده برابر با 72:1/1 بود که اختلاف معنی-داری داشتند (05/0>p). بزرگترین طول کل و حداکثر وزن ماهیان صید شده به ترتیب 7/40 سانتی متر و 1000 گرم بود. میزان b برابر با 70/2 تعیین و الگوی رشد در ماهیان آلومتریک منفی بود (05/0p<). شاخص عملکرد رشد پائولی و مونرو (φ) هم 61/2 محاسبه شد. فاکتورهای رشد فون برتالانفی ماهیان صید شده (48/47L∞= سانتی متر، 18/0k= در سال و 07/1- t0= سال) به دست آمد. مقدار بیشینه سن (Tmax) 41/16 سال برآورد گردید. همچنین وزن بی نهایت (W∞) 43/1261 گرم محاسبه گردید. تحقیق حاضر می تواند اطلاعات پایه ای در مورد ساختار جمعیتی این گونه در تالاب انزلی فراهم نماید.
زبان:
فارسی
صفحات:
119 تا 126
لینک کوتاه:
magiran.com/p1703828 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!