بررسی بهترین اسفر فیت شده، برآمدگی و آستیگماتیسم قرنیه در گروه بندی های مختلف قوز قرنیه

چکیده:
هدف
بررسی بهترین اسفر فیت شده، برآمدگی و آستیگماتیسم سطوح قدامی و خلفی در گروه بندی های مختلف قوز قرنیه و تعیین تفاوت و ارتباط بین آنها.
روش بررسی
در این مطالعه ی گذشته نگر، 161 بیمار مبتلا به قوز قرنیه با میانگین سنی6/10±22/35 مورد مطالعه قرار گرفتند. حدت بینایی دور اصلاح شده، عیب انکساری اسفر، عیب انکساری آستیگماتیسم و اطلاعات پنتاکم این بیماران مورد بررسی قرار گرفتند. تقسیم بندی قوز قرنیه بر مبنای سیستم طبقه بندی آمسلر-کرامیخ (Amsler-krumeich) انجام شد. میانگین، تفاوت و رابطه بین متغیرها با یکدیگر و نیز در گروه بندی های متفاوت قوز قرنیه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها
میانگین حدت بینایی اصلاح شده دور در بین 4 گروه بندی قوز قرنیه تفاوت معناداری داشت (0/001≥p). همچنین برای آستیگماتیسم، برآمدگی و بهترین اسفر فیت شده سطوح قدامی، خلفی و آستیگماتیسم کلی قرنیه، اختلاف آماری قابل ملاحظه ای در میانگین 4 گروه بندی قوز قرنیه مشاهده شد (0/05≥p) تمام پارامترها، آزمون کروسکال والیس). با بررسی ارتباط بین متغیرها مشخص شد که قویترین ارتباط بین آستیگماتیسم قدامی و خلفی در گروه بندی 1 ( 0/001≥p و0/924=r)، برای برآمدگی قدامی و خلفی در گروه بندی 2 (0/001≥p و0/903=r) و برای بهترین اسفر فیت شده قدامی و خلفی (0/001≥p و0/923=r) در گروه کلی مبتلایان به قوز قرنیه وجود دارد.
نتیجه گیری
این مطالعه مقادیر بهترین اسفر فیت شده، برآمدگی و آستیگماتیسم سطوح قدامی و خلفی را در گروه های مختلف قوز قرنیه تعیین نمود. همچنین این مطالعه نشان داد که بین یکسری از پارامترهای اندازه گیری شده با پنتاکم در سطح قدامی و خلفی قرنیه ارتباط قوی وجود دارد لیکن این ارتباط قوی برای تمامی پارامتر های مذکور مشاهده نمی شود. یافته های مطالعه حاضر می تواند در بررسی بالینی قوز قرنیه، مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
38 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1704079 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!