نقش هویت های متعارض در عدم شکل گیری اجتماع امنیتی در منطقه خلیج فارس

پیام:
چکیده:
ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تاکنون موفق نشده اند تا به یک مکانیسم امنیتی مشترک و جمعی در منطقه دست یابند. با توجه به معمای امنیت منطقه خلیج فارس، سوال اصلی پژوهش بر این محور قرار دارد که هویت های متعارض ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس چه نقشی در عدم تحقق اجتماع امنیتی در منطقه خلیج فارس دارد؟
این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی و در چارچوب رهیافت سازه انگاری و پارادایم اجتماع امنیتی، این انگاره را مفروض می پندارد که یکی از موانع اصلی و بنیادین در ایجاد یک جامعه امنیتی در منطقه خلیج فارس، هویت های ناهمگون و متعارض ایران و شیخ نشین های عرب منطقه، به عبارتی «جدالهای هویتی» بین این کشورها بوده است. در حقیقت، هویت های متعارض ایران و شیخ نشین های عرب منطقه موجب شده تا آنها کنش های متفاوتی را در عرصه سیاست خارجی از خود بروز داده و بدین ترتیب فرآیند همگرایی امنیتی در منطقه با مانع مواجه گشته، و نهایتا این کشورها موفق نشوند به ترتیبات امنیتی پایداری که منبعث از اراده جمعی و مشارکت همه کشورهای ساحلی باشد، نائل آیند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1704356 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!