مقایسه تعیین کننده های شناختی- رفتاری رفتارهای پرخطر جنسی در جوانان: کاربرد مدل Prototype Willingness

چکیده:
هدف
با توجه به افزایش روز افزون رفتارهای پرخطر جنسی، شناسایی عوامل موثر بر آن می تواند در طراحی مداخلات پیشگیرانه مفید باشد. لذا مطالعه حاضر به دنبال تعیین کننده های شناختی- هیجانی رفتارهای پر خطر جنسی در میان جوانان با استفاده از مدل Prototype Willingness انجام گرفته است.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 400 نفر از جوانان 18 الی 28 ساله شهر زنجان به روش نمونه گیری غیرتصادفی و درسترس از محل های اجتماع جوانان مثل مراکز تفریحی انتخاب شده بودند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه های استاندارد شامل سابقه رفتارهای پرخطر جنسی، خودکنترلی و پرسش نامه مبتنی بر سازه های مدل P/W استفاده گردید.
یافته ها
نتایج نشان داد که رفتارهای پرخطر جنسی در پسران (7/62 درصد) بیش تر از دختران (3/37 درصد) می باشد. بین رفتارهای پرخطر جنسی و خودکنترلی (001/0p<) ارتباط معنی داری یافت شد. از میان سازه های مدل P/W، قصد رفتاری (001/0p<) و هنجارهای اجتماعی (005/0p<) پیشگویی کننده های مستقیم و معنی دار رفتارهای پرخطر جنسی در دختران بودند. در حالی که هیچ کدام از سازه های مدل P/W، قادر به پیش بینی معنی دار رفتارهای پرخطر جنسی در پسران نبود (05/0p<). در پسران، تجارب قبلی از رفتارهای پرخطر جنسی، در شکل گیری تصورات (039/0=p) و تصورات در ایجاد تمایلات مثبت نسبت به رفتارهای پرخطر جنسی (004/0=p) معنی دار بوده است. هم چنین، در پسران، نگرش با قصد رفتاری (001/0p<)، تمایلات رفتاری (001/0p<) و هنجارهای اجتماعی (001/0p<) به طور معنی داری ارتباط داشت.
نتیجه گیری
مطابق با یافته های مطالعه حاضر، هنجارهای انتزاعی و قصد رفتاری مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر رفتارهای پرخطر جنسی در دختران می باشد. در پسران هم، تجارب قبلی نقش مهمی در شکل گیری تصورات و تمایلات آن ها نسبت به رفتارهای پرخطر جنسی داشته است
زبان:
فارسی
صفحات:
533 -542
لینک کوتاه:
magiran.com/p1704528 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.