برآورد مولفه های (کو)واریانس صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی فارس

چکیده:
موفقیت اقتصادی گله های مرغ تخم گذار تجاری و بومی تا حدود زیادی به کیفیت تخم مرغ بستگی دارد به طوری که کیفیت تخم مرغ یکی ازفاکتورهای مهم درفرآیند جوجه درآوری بوده و باعث افزایش بازارپسندی محصول می شود. این مطالعه با هدف برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات کیفی تخم مرغان بومی فارس انجام شد. به همین منظور تعداد 2000 عدد تخم مرغ شجره دار از مرکز مرغ بومی استان فارس جمع آوری و صفات کیفیت داخلی و خارجی تخم مرغ ها اندازه گیری شدند. اثرات محیطی موثر با استفاده از مدل خطی عمومی (GLM) توسط نرم افزار SAS انجام گرفت. وراثت پذیری صفات با استفاده از مدل حیوانی یک صفتی و هم بستگی های ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات با استفاده از مدل حیوانی دو صفتی و به وسیله نرم افزار ASREML برآورد شد. وراثت پذیری وزن تخم مرغ و صفات خارجی کیفیت تخم مرغ شامل مقاومت پوسته، وزن پوسته و ضخامت پوسته به ترتیب 21/0، 44/0، 23/0 و 12/0 و صفات داخلی کیفیت تخم مرغ شامل ارتفاع سفیده، وزن سفیده، واحد هاو، وزن زرده و قطر زرده به ترتیب 17/0، 10/0، 17/0، 36/0و 13/0 برآورد شد. هم بستگی ژنتیکی و فنوتیپی وزن تخم با صفات کیفیت خارجی و صفات کیفیت داخلی (بجز هم بستگی ژنتیکی با وزن زرده) مثبت برآورد شد. هم بستگی های فنوتیپی و ژنتیکی بین صفات کیفیت خارجی مثبت و در دامنه بین 04/0 تا 91/0 برآورد شد. وزن زرده دارای ارتباط ژنتیکی منفی با قطر زرده و خصوصیات پوسته (مقاومت پوسته، ضخامت پوسته و وزن پوسته) بود. هم بستگی مقاومت پوسته با صفات ارتفاع سفیده، واحد هاو، وزن زرده و قطر زرده پائین و در جهت منفی بود. نتایج این مطالعه نشان داد که انتخاب در جهت افزایش وزن تخم مرغ به بهبود صفات کیفی تخم مرغ و کاهش وزن زرده در مرغان بومی فارس منجر خواهد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
195 -200
لینک کوتاه:
magiran.com/p1705741 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.