شناسایی ژن های عمده صفات وزن یک روزگی و شش هفتگی در یک لاین تجاری گوشتی با استفاده از روش تفرق بیزی

چکیده:
در پژوهش حاضر به منظور ردیابی ژن های عمده در یک لاین تجاری گوشتی از روش بیزی به عنوان قوی ترین روش آماری در ردیابی ژن های عمده استفاده شد. داده های مربوط به 35 نسل صفت وزن شش هفتگی و 14 نسل صفت وزن یک روزگی این لاین تجاری گوشتی بعد از ویرایش اولیه با استفاده از نرم افزار iBay مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاضر تفرق ژن عمده برای هر دو صفت اقتصادی مورد بررسی را تایید نمود. در مورد صفت وزن یک روزگی اثرات بخش پلی ژنی در مقایسه با اثر جایگاه ژن عمده تعیین کننده تر بود که این امر با توجه یه تاثیرپذیری بیش تر صفت وزن یک روزگی از اثرات ژنتیکی مادری قابل توجیه می باشد. در مورد صفت وزن شش هفتگی اثر ژن عمده در مقایسه با اثرات بخش پلی ژنی تعیین کننده تر بود که می تواند ناشی از تاثیر پذیری بیش تر این صفت از اثرات ژنتیکی مستقیم باشد. تایید تفرق ژن عمده برای دو صفت وزن یک روزگی و وزن شش هفتگی با توجه به نتایج آنالیز تفرق بیزی، اطمینان خاطری در ردیابی ژن های عمده با استفاده از روش های آزمایشگاهی خواهد بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
171 -176
لینک کوتاه:
magiran.com/p1705744 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.