ارزیابی ژنومی صفات آستانه ای با معماری های ژنتیکی متفاوت با استفاده از روش های بیزی

چکیده:
این مطالعه به منظور بررسی صحت روش های مختلف بیزی در پیش بینی ارزش های اصلاحی ژنومی برای صفات آستانه ای با معماری ژنتیکی متفاوت از نظر توزیع اثرات ژنی و تعداد جایگاه موثر بر صفت کمی انجام شد. ژنومی شامل سه کروموزوم هر یک به طول یک مورگان، و بر روی هر کروموزوم2000 نشان گر چندشکلی تک نوکلئوتیدی شبیه سازی شد. تعداد QTLهای فرض شده 01/0، 05/0 و 10/0 کل SNPها بودند که با توزیع اثرات نرمال، گاما و یکنواخت شبیه سازی شدند. صفات آستانه ای مورد مطالعه شامل یک صفت یک آستانه ای (زنده مانی) و یک صفت دو آستانه ای (تعداد فرزند در هر زایش) بود. ارزش های اصلاحی ژنومی افراد جمعیت مرجع و تایید با استفاده از اثرات نشان گری برآورد شده توسط رگرسیون ریج بیزی(BRR)، بیز A (Bayes A)، بیز B (Bayes B)، بیز C (Bayes C) و بیز L (Bayes L)پیش بینی شد. مقایسه صحت پیش بینی روش ها (همبستگی بین ارزش های اصلاحی برآورد شده و واقعی) نشان داد که روش های بیزی روش های قدرتمندی بوده و تفاوت معنی داری در ارزیابی ژنومی صفات آستانه ای ندارند. کارایی روش ها در ارزیابی صفت دوآستانه ای به طور معنی داری از صفت یک آستانه ای بالاتر بود. نوسانات غیرمعنی دار و غیرمنظمی در صحت روش های مورد مطالعه بین تعداد مختلف QTL و توزیع های مختلف آماری مشاهده شد. هم چنین نتایج نشان داد که افزایش فاصله بین جمعیت مرجع و هدف، به دلیل شکستن فاز پیوستگی (LD) بین نشان گر و QTL، صحت پیش بینی ارزش های اصلاحی ژنومی حیوانات را به طور معنی داری کاهش می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
149 -154
لینک کوتاه:
magiran.com/p1705747 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.