تاثیر استفاده از آنزیم برون زاد بر عملکرد رشد،برخی فراسنجه های خونی و شکمبه ای گوساله های نر پرواری نژاد براون سوئیس

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر آنزیم های برون زاد بر عملکرد رشد، فراسنجه های خون و مایع شکمبه در گوساله های نر پرواری نژاد براون سوئیس از 18 راس گوساله نر براون سوئیس، در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد. جیره های آزمایشی شامل: 1) جیره پایه (شاهد)، 2) جیره پایه + 5/0 گرم مخلوط آنزیمی در کیلوگرم ماده خشک و 3) جیره پایه + 75/0گرم مخلوط آنزیمی در کیلوگرم ماده خشک بودند. گوساله های تحت آزمایش با جیره های کاملا مخلوط شامل 35 درصد سیلاژ ذرت و 65 درصد کنسانتره تغذیه شدند. نتایج نشان داد که جیره های آزمایشی تاثیر معنی داری بر میزان ماده خشک مصرفی، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل غذایی گوساله ها نداشت (05/0p>)، اما در درصد قابلیت هضم ماده خشک تفاوت معنی داری مشاهده شد، بیش ترین و کم ترین قابلیت هضم ماده خشک به ترتیب مربوط به جیره پایه + 50/0 گرم مخلوط آنزیمی و جیره پایه +75/0 گرم مخلوط آنزیمی بود (05/0p<). هم چنین جیره حاوی 50/0 گرم مخلوط آنزیمی سبب افزایش pH مایع شکمبه شد (05/0p<). جیره های آزمایشی حاوی مکمل آنزیمی تاثیر معنی داری بر فراسنجه های سرمی خون (گلوکز، نیتروژن اوره ای خون، تری گلیسرید و آسپارتات ترانس آمیناز) به جز آلانین ترانس آمیناز و نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه داشتند، بنابراین استفاده از سطوح مورد نظر مکمل آنزیمی ناتوزیم پلاس اثرات مثبتی بر عملکرد رشد گوساله های پرواری براون سوئیس نداشت اما برخی از فراسنجه های سرمی و شکمبه ای این حیوانات را افزایش داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
131 -137
لینک کوتاه:
magiran.com/p1705750 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.