تاثیر سطوح مختلف پودر شنبلیله و سیر بر عملکرد تولیدی و خصوصیات کیفی تخم مرغ، فراسنجه های هماتولوژیکی خون و عیار پادتن علیه نیوکاسل در مرغ های تخم گذار تجاری

چکیده:
به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پودر شنبلیله و سیر بر عملکرد و پاسخ های ایمنی مرغ های تخم گذار این مطالعه انجام شد. هدف از این تحقیق مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر شنبلیله و سیر بر عملکرد، خصوصیات کیفی پوسته تخم مرغ، هماتولوژی و تیتر آنتی بادی نیوکاسل مرغ های تخم گذار بوده است. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار ( 12 قطعه مرغ در هر تکرار) و در مجموع با 288 قطعه مرغ تخم گذار نژاد Bovans به مدت 12 هفته از سن 49 الی 61 هفتگی، انجام شد. وزن تخم مرغ، تولید تخم مرغ، وزن توده تخم مرغ، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل تحت تاثیر سطوح مختلف پودر شنبلیله و پودر سیر و اثر متقابل آن ها قرار نگرفت (05/0p<). بالاترین درصد تولید، نتیجه مصرف پودر شنبلیله یک درصد به همراه پودر سیر یک درصد بود. استفاده از پودر شنبلیله و پودر سیر تاثیر معنی داری بر وزن مخصوص تخم مرغ، وزن پوسته و ضخامت پوسته نداشت. اثر سطوح مختلف پودر سیر و پودر شنبلیله بر واحد هاو تخم مرغ ها معنی دار بود. استفاده از پودر سیر و شنبلیله اثر معنی داری بر فراسنجه های خونی و عیار پادتن علیه نیوکاسل نداشت. کمترین نسبت هتروفیل به لنفوسیت و بالاترین درصد لنفوسیت مربوط به پودر سیر یک درصد بود (05/0p>). اثر سطوح مختلف پودر سیر و شنبلیله بر گلبول های قرمز خون معنی دار بود. استفاده از پودر شنبلیله و سیر در سطح یک درصد جیره ی غذایی دارای اثرات مثبتی بر صفات کیفی تخم مرغ بوده و اما عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی مرغ های تخم گذار نیز تحت تاثیر قرار نگرفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
124 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p1705751 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.