تاثیر سطوح مختلف داروی لوامیزول بر عملکرد و فراسنجه های مرتبط با سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

چکیده:
این آزمایش به منظور مطالعه تاثیر سطوح مختلف لوامیزول روی عملکرد و فراسنجه های مرتبط با سیستم ایمنی جوجه های گوشتی نر سویه کاب 500 انجام شد. این آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی، با 300 قطعه جوجه گوشتی نر در چهار تیمار، پنج تکرار و در هر تکرار تعداد 15 قطعه انجام شد. گروه های آزمایشی شامل صفر، 5/2، 5 و 5/7 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده بدن لوامیزول در هفته سوم بودند. فراسنجه های مورد آزمایش شامل عملکرد و فراسنجه های مرتبط با سیستم ایمنی، آزمایش فعالیت فاگوسیتوزی، تیتر آنتی بادی علیه بیماری های نیوکاسل، آنفلوانزا و گامبورو و وزن اندام های دخیل در سیستم ایمنی بودند. نتایج نشان داد افزودن داروی لوامیزول در هفته سوم به جیره، تاثیر معنی داری روی افزایش وزن بدن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی جوجه های گوشتی نداشت. افزودن داروی لوامیزول به جیره ی جوجه های گوشتی باعث افزایش تعداد لنفوسیت ها، مونوسیت ها و هتروفیل ها شد (05/0>P). لوامیزول سبب بهبود سیستم ایمنی سلولی در جوجه های گوشتی شد (05/0>P). لوامیزول باعث افزایش فعالیت فاگوسیتوزی در جوجه های گوشتی تیمار شده در سطح 5/7 میلی گرم بر کیلوگرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده بدن شد (05/0>P). استفاده از لوامیزول در جوجه های گوشتی باعث افزایش تیتر آنتی بادی نسبت به گروه شاهد شد ولی این افزایش به جز علیه بیماری گامبورو در 28 روزگی معنی دار نبود. لوامیزول در 42 روزگی آزمایش روی اندازه بورس فابریسیوس جوجه های گوشتی تاثیر معنی داری داشت (05/0>P). هم چنین در هیچ یک از تیمارهای آزمایشی تلفات وجود نداشت. به نظر می رسد، داروی لوامیزول می تواند تاثیر سودمندی روی سیستم ایمنی جوجه های گوشتی داشته باشد. بین سه سطح مختلف لوامیزول، سطوح 5 و 5/7 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده بدن، نتیجه بهتری بر عوامل دخیل در سیستم ایمنی جوجه های گوشتی داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
105 -114
لینک کوتاه:
magiran.com/p1705753 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.