اثر مکمل قرص و کپسول آهسته رهش و تزریق هورمون گونادوتروپین ها بر دوقلوزایی، وزن تولد و وزن از شیرگیری بزغاله های کرکی رائینی

چکیده:
این تحقیق به منظور بررسی اثر قرص و کپسول مواد معدنی آهسته رهش بر بازده تولیدمثلی، دوقلوزایی و وزن از شیرگیری بزغاله های کرکی رائینی در شهرستان بافت استان کرمان اجرا شد. تعداد 306 راس بز کرکی رائینی به طور تصادفی انتخاب و به هشت تیمار تقسیم شدند و جهت هم زمان کردن فحلی بزها سیدرگذاری شدند. تیمارها عبارت بودند از: 1 و 2)تیمار شاهد با تزریق هورمون eCG و عدم تزریق، 3 و 4) تیمار مصرف کننده یک قرص آهسته رهش با تزریق هورمون eCG و عدم تزریق، 5 و 6) تیمار مصرف کننده دو قرص آهسته رهش با تزریق هورمون eCG و عدم تزریق و 6 و 8) تیمار مصرف کننده یک کپسول مواد معدنی و ویتامینی با تزریق هورمون eCG و عدم تزریق. نتایج نشان داد که مکمل قرص و کپسول سبب کاهش بازده تولیدمثلی شدند، اما بر دوقلوزایی تاثیر مثبتی داشتند (001/0>p)، ولی تاثیر آنها بر وزن تولد و وزن از شیرگیری بزغاله ها معنی دار نبود. اثر هورمون بردوقلوزایی (001/0p<)، وزن تولد بزغاله ها (045/0=p) و وزن از شیرگیری بزغاله ها معنی دار بود (028/0=p). تاثیر امتیاز وضعیت بدن بز های مادر بر دوقلوزایی (001/0p<)، وزن تولد (001/0p<) و وزن از شیرگیری بزغاله ها (001/0p<) معنی دار بود. اثر سن بز مادر و جنس بزغاله بر دوقلوزایی، وزن تولد معنی دار نبود، اما جنس بزغاله ها بر وزن از شیرگیری آنها تاثیر معنی داری (001/0p<) داشتند. به طور کلی استفاده از قرص و کپسول آهسته رهش سبب افزایش دوقلوزایی شد، ولی افزایش دوقلوزایی با کاهش بازده تولیدمثلی در بزهای ماده خنثی شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
76 -83
لینک کوتاه:
magiran.com/p1705756 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.