اثر جیره دارای گندم و سبوس گندم مکمل شده با آنزیم کمبو بر عملکرد رشد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی محتویات گوارشی جوجه های گوشتی

چکیده:
برای بررسی اثر گندم و سبوس گندم با و بدون آنزیم بر ویژگی های عملکردی و هضمی جوجه های گوشتی، آزمایشی با قالب طرح کاملا تصادفی دارای پنج تیمار و پنج تکرار با استفاده از 625 قطعه جوجه یک روزه سویه راس-308 در دو دوره یک تا 21 روزگی و 22 تا 42 روزگی اجرا شد. تیمارها شامل شاهد، گندم، گندم+آنزیم، سبوس گندم و سبوس گندم+آنزیم بودند. صفات مورد بررسی شامل عملکرد، خصوصیات لاشه، جمعیت میکروبی روده باریک، اسیدیته و گران روی محتویات ایلئوم بودند. نتایج نشان داد که اثر تیمارها بر صفات مورد مطالعه در دوره آغازین، پایانی و در کل دوره معنی دار بود (01/0p<). در کل دوره، کمترین عملکرد رشد و بیشترین ضریب تبدیل مربوط به تیمارهای فاقد آنزیم بود. مکمل سازی تیمارهای گندم و سبوس گندم با آنزیم باعث بهبود صفات عملکرد و نزدیک شدن میانگین های مربوطه به میانگین های تیمار شاهد شد. میزان این بهبود نسبت به تیمارهای فاقد آنزیم یا تیمار شاهد معنی دار بود (01/0p<). تاثیر تیمارها بر صفات لاشه نیز معنی دار شد (01/0p<). بیشترین عملکردهای لاشه مربوط به شاهد بود ولی مکمل سازی جیره های گندم و سبوس با آنزیم باعث بهبود معنی دار صفات لاشه در این تیمارها شد (01/0p<). تیمارهای مختلف بر جمعیت میکروبی روده اثر معنی دار نشان دادند (01/0p<). بیشترین جمعیت میکروبی نامطلوب در تیمارهای فاقد آنزیم و بیشترین جمعیت میکروبی مطلوب در تیمارهای مکمل شده با آنزیم مشاهده شد. میزان اسیدیته و گران روی محتویات ایلئوم در تیمارهای فاقد آنزیم نسبت به شاهد به ترتیب کمتر و بیشتر بود (01/0p<). در کل با توجه به نتایج این تحقیق امکان جایگزینی گندم و سبوس گندم به جای ذرت در جیره جوجه گوشتی امکان پذیر بوده و مکمل سازی آنها با آنزیم باعث بهبود معنی دار صفات تولیدی، قابل مقایسه با تیمار شاهد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p1705759 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.