کاهش عوارض آفلاتوکسیکوزیس تجربی در بلدرچین ژاپنی با استفاده از پادتن اختصاصی زرده تخم

چکیده:
این تحقیق در دو مرحله با اهداف تولید و استخراج پادتن علیه سم آفلاتوکسین B1 در زرده تخم بلدرچین تخم گذار و هم چنین ارزیابی کارایی مصرف خوراکی پادتن زرده تولید شده در کاهش عوارض آفلاتوکسیکوز تجربی در بلدرچین در حال رشد انجام شد. در آزمایش اول IgY ضد آفلاتوکسین B1 تولید و میزان کاهندگی سم توسط پادتن استخراج شده از زرده ایمن و غیرایمن بررسی شد. در تمامی غلظت ها میزان کاهش در زرده ایمن شده علیه آفلاتوکسین B1 بیشتر از زرده غیرایمن بود
(05/0P <). در مرحله دوم تعداد 120 قطعه جوجه یک روزه بلدرچین ژاپنی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار، 5 تکرار و 6 جوجه در هر قفس مورد استفاده قرار گرفت. گروه های آزمایشی شامل 1- شاهد منفی، تغذیه با دان غیرآلوده، 2- شاهد مثبت – تغذیه با دان آلوده به دو پی پی ام آفلاتوکسین B1، 3- دان آلوده + آب آشامیدنی حاوی 4/0 درصد زرده دارای IgY ضد آفلاتوکسین B1، 4- دان آلوده + آب آشامیدنی حاوی 4/0 درصد زرده ایمن نشده علیه AFB1 بودند. مصرف جیره آلوده موجب کاهش معنی دار پروتئین تام، آلبومین، HDL، تری گلیسرید، کلسترول و گلوکز سرم شد. تنها میزان کراتینین سرم در پرندگان گروه شاهد مثبت افزایش نشان داد (05/0p <). مصرف زرده ایمن از ایجاد این تغییرات جلوگیری نمود. پاسخ های ایمنی سلولی و همورال پرندگان تحت تاثیر مصرف جیره آلوده کاهش یافت و مصرف زرده ایمن و غیرایمن این تاثیر منفی را تا حد مشابه با گروه شاهد منفی بهبود داد (05/0p <).
زبان:
فارسی
صفحات:
42 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1705760 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.