تاثیر سطوح مختلف کلسیم و فسفر به همراه ویتامین D3 و عصاره رازیانه بر عملکرد و ویژگی های کیفی تخم مرغ در مرغان مادر گوشتی پس از تولک بری

چکیده:
هدف این آزمایش مقایسه اثر سطوح مختلف کلسیم، فسفر، عصاره رازیانه و ویتامین D3بر صفات عمل کردی، ویژگی های کیفی پوسته تخم مرغ در مرغ مادر گوشتی سویه تجاری راس 308 از هفته 96 تا 102پس از تولک بری بود. هر پن شامل ده قطعه مرغ و یک قطعه خروس بود. این آزمایش به صورت یک طرح کاملا تصادفی شامل هفت تیمار (سطوح مختلف کلسیم، فسفر به همراه ویتامین D3 یا عصاره رازیانه) در چهار (پن) تکرار انجام شد. عصاره رازیانه (50 میلی گرم/کیلوگرم) اثر معنی داری بر تولید تخم مرغ، وزن توده تخم مرغ، تخم مرغ های قابل ارسال به جوجه کشی، کیفیت پوسته، درصد سفیده و افزایش وزن پرنده داشت (05/0p<). نتایج این آزمایش نشان می دهد که کاهش کلسیم و فسفر به میزان ده درصد کم تر از سطح شاهد اثر معنی داری بر متغیرهای اندازه گیری شده نداشت (05/0p>)، اما سطوح پایین تر کلسیم و فسفر (20 درصد) اثر معنی داری بر متغیرهای ذکر شده داشت (05/0p<). افزودن ویتامین D3 به جیره هایی که دارای کاهش کلسیم و فسفر به میزان ده درصد بودند توانست میزان تولید تخم مرغ و تخم مرغ های قابل ارسال به جوجه کشی را افزایش دهد (05/0p<). علاوه بر این، زمانی که جیره حاوی سطوح کم تر کلسیم و فسفر (ده درصد) بود، افزودن عصاره رازیانه باعث افزایش درصد تولید تخم مرغ و تخم مرغ های قابل ارسال به جوجه کشی شد اما تاثیر آن همانند ویتامین D3 نبود. نتایج این آزمایش نشان می دهد که افزودن عصاره رازیانه بر تخم مرغ های قابل ارسال به جوجه کشی، کیفیت پوسته و افزایش وزن بدن معنی دار بود و این اثر تا زمانی معنی دار بود که میزان کلسیم و فسفر جیره به اندازه کافی تامین شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1705761 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.